Det er nestendobbelt så mange midlertidigansatte blant forskere enni resten avarbeidslivet.Regjeringen vil derfor innføre innstegsstillingeri Norge, noe som er vanlig i store deler av verden. Det innebærer at forskerenansettes for et visst antall år,ofte 6–8. Hvis forskeren etter dettehar oppnådd noen forhåndsbestemtekompetansemål, gir detautomatisk rett til fast stilling.

– Dette er et viktig bidrag for å fågode unge forskere fra utlandetog beholde talenter i Norge, sierkunnskapsminister Torbjørn RøeIsaksen (H) til Aftenposten 4 april.

I dag rømmer norske talentertil utlandet fordi det er vanskeligå få fast jobb.

– Flere institusjoner sier at deter et problem at vi har en talentlekkasje,sier kunnskapsministeren, som vil innføreen forsøksordningmed 300 innstegsstillinger,der universiteter oghøyskoler kan søke om å få benytteordningen.

Les hele saken i Aftenposten 4. april.