God kriminalitetspolitikk handler om å ansvarliggjøre via straff, men ikke minst om å forebygge at ungdom faller utenfor, sier en av forslagsstillerne og justispolitisk talsmann i Høyre, Andre Oktay Dahl til Dagbladet.

Han påpeker at forebyggingen både handler om å forhindre at tidligere kriminelle begår ny kriminalitet og å motarbeide at unge utfører kriminelle handlinger for første gang.

Disse er blant forslagene Høyre nå fremmer:

• Regjeringen bes legge til rette for at den enkelte skole har sin egen politikontakt.
• Regjeringen bes øke erstatningssatsene i skadeerstatningsloven for foreldrenes ansvar for skade forvoldt av barn.
• Regjeringen bes fremlegge sak om etablering av obligatorisk tilbud om konfliktrådsbehandling i alle saker med barn under 15 år.
• Regjeringen bes legge til rette for en mentorordning for kriminelle barn under den kriminelle lavalder.
• Regjeringen bes legge til rette for at det kan gjennomføres samtykkebasert rustesting på skolene i regi av helsefaglig personell.
• Regjeringen bes foreta en kritisk gjennomgang av hvorvidt det offentlige tjenestetilbudet og hjelpeapparatet i det hele tatt er tilpasset yngre gutter i ulike gråsoner, spesielt fokus på gutter med minoritetsbakgrunn.
• Regjeringen bes bidra til at politiet i større grad bortviser barn og unge under 18 år fra sentrumsområder
• Regjeringen bes fremlegge forslag som sikrer at barnevernsinstitusjonene gjennomfører en konsekvent nulltoleranse mot bruk av rusmidler.