Problemer som kan synes små i starten, kan lett utvikle seg til å bli mer alvorlige. Konsekvensene for den enkelte kan være avbrutt skolegang og et helt liv utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. I et samfunnsperspektiv er det svært alvorlig når unge mennesker ikke klarer å fullføre skolegang og faller utenfor arbeidsmarkedet. Psykisk helsevern har lenge blitt underprioritert i helsevesenet. Høyre mener at vårt samfunns sikkerhetsnett ikke er robust nok for unge med psykiske lidelser.

Median ventetid for pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien var 57 dager per 2. tertial 2012. Den lengste ventetiden for noen pasientgruppe. Totalt ventet over 2 400 unge mennesker på behandling. Antallet brudd på fristen for igangsettelse av helsehjelp er også størst for barn og unge med psykiske lidelser, 12 pst, på tross av en viss reduksjon de siste årene. Antallet henvisninger er økende. Sammenlignet med året før var det i årets fire første måneder en nedgang i antallet pasienter som fikk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge på 0,5 prosent.

Det er også usikkerhet om statistikken. Leger, pasienter og pasientombud har fortalt om manipulering av ventetidene ved at pasienter tas inn til en samtale for så å bli satt på vent i lang tid før de får mer hjelp. Riksrevisjonens rapport fra november 2012 påpeker at ventetiden i mange tilfeller avsluttes før behandlingen starter.

Forskning fra andre land tyder på at mange psykiske lidelser blant voksne har rot i barne- og ungdomsårene. Så mange som tre av fire voksne med psykiske lidelser hadde en diagnose før fylte 18 år. Det viser at et godt utbygget helsetilbud til barn og unge kan ha potensiale for å forhindre vanskeligheter senere i livet.

Mange opplever at det er for vanskelig å komme til psykolog når problemene oppstår. I ventetiden kan små problemer bli store, og ventetiden oppleves som vond og vanskelig. Et bedre utbygget lavterskel tilbud vil kunne fange opp flere i en tidligere fase. Høyre mener det må bli like enkelt å få time til psykolog som til fastlege.

Høyre mener at et robust sikkerhetsnett vil fange opp langt flere unge med begynnende psykiske problemer. Tidlig tilgang på kvalifisert helsehjelp kan bidra til at flere kan fullføre skolegang og fungere godt i samfunnet.

Høyre vil:

  • Etablere et godt utbygd almenpsykologtilbud i kommunene, slik at det blir like enkelt å komme til psykolog som til fastlege.
  • Øke antallet avtalespesialister innen psykiatri.
  • Gjeninnføre kravet til helseforetakene, som den rødgrønne regjeringen avviklet, om at ressursene til rus og psykiatri hver for seg øker mer enn ressursene til somatisk behandling.
  • Bygge ut barne- og ungdomspsykiatrien.
  • Styrke lavterskeltilbud til unge, som helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
  • Sikre et godt samarbeid mellom barnevernet og psykiatrien.
  • Støtte likemannsarbeid, selvhjelpsgrupper og støttegrupper.
  • Støtte tiltak som bidrar til aktivitet og hjelp ut i arbeidslivet.
  • Styrke tilbudet til barn som er pårørende til personer med alvorlig sykdom.