Statsråd Navarste la i dag frem stortingsmeldingen om forholdet mellom kommune og stat. Hun uttalte på pressekonferansen at likere kommuner er et mål og løsningen på dette er mer rammestyring fremfor detaljstyring.

Høyre støtter at man må ha mindre detaljstyring, men mener likevel at et økt kommunalt selvstyre kan gi ulikheter mellom kommunene, noe er positivt dersom slike ulikheter avspeiler forskjellige politiske prioriteringer og ulike lokale forhold.

Mange ord - få tiltak

Høyre vil ha bære- og livskraftige kommuner som skaper varme og trygge lokalsamfunn, ikke tomme skall som styres av staten. Dagens fremlagte stortingsmelding inneholder mange ord og få tiltak og bærer preg av uenighet internt i regjeringen. Skal et lokalt selvstyre fungere, må regjeringen være en tilrettelegger, og ikke en grensesetter.

- Navarsete la i dag frem en melding som tydelig viser at regjeringspartiene er uenige internt om veien videre for kommunene. Dette er en melding med mange ord og få tiltak, sier Trond Helleland, kommunalpolitisk talsmann for Høyre.

Meldingen, som Navarsete omtaler som en ”prinsippmelding”, tar blant annet til orde for en gjennomgang av direktoratene.

- Det er fint med en gjennomgang av direktoratene, men det er synd å se at stortingsmeldingen vi har ventet på siden i sommer, nå omtales av Navarsete som en ”prinsippmelding”. I praksis viser meldingen av Senterpartiet har tapt den interne kampen mot sentralistene i Ap og SV, og ikke får gjennomslag for sine tiltak, sier Helleland.

Difi-rapport

Difi-rapporten, ”Sterkere statlig styring gir mindre lokalt handlingsrom”, viser at økningen i lovbestemte individuelle rettigheter og kommunale plikter snevrer inn kommunenes handlingsrom. Det blir færre muligheter for lokale tilpasninger og lokalpolitiske prioriteringer. Flere individuelle rettigheter, flere plikter for kommunene og strengere krav til at kommunenes dokumentasjon gir kapasitets- og kompetanseutfordringer.

- Under den rødgrønne regjeringen har mye makt blitt flyttet fra kommunene og over til staten. Vi har sett det gjennom at kommunene blir fratatt større andel av egne skatteinntekter, kommunenes andel av selskapsskatten er fjernet og de statlige styringssignalene har blitt sterkere, sier Helleland.

Lokalt selvstyre

I Norge står det kommunale selvstyret rettslig svakt, og Høyre ønsker å tydeliggjøre og styrke kommunenes rolle, og har foreslått å innføre et tvisteløsningsorgan mellom kommune og stat. Rettspraksis spiller en svært beskjeden rolle i kommunalretten i Norge. Delvis til erstatning for dette, står praksis i statsforvaltningen sentralt, noe som går på bekostning av kommunenes frihet.

– Kommunene er en part som må tas på alvor, det gjør Høyre gjennom dette forslaget, det er synd at Senterpartiet ikke får lov til å stå for egen politikk, og støtte oss i kampen for et sterkere lokalt selvstyre, sier Helleland.

Høyres forslag for økt lokalt selvstyre:

• Ha konkrete tiltak som vil gi større lokalpolitisk handlingsrom og større likeverdighet mellom stat og kommunesektor

• Ha klarere arbeidsdeling mellom sentrale og lokale myndigheter

• At nærhetsprinsippet må ligge til grunn for alle beslutninger

• At folkevalgte lokalt må vises mer tillit fra statlige myndigheter til å vedta og gjennomføre lokale prioriteringer, selv om det kan bety at tjenestetilbud blir noe ulikt i ulike kommuner

• At fylkeskommunen som overkommune fjernes

• Flytte ansvar og råderett tilbake til lokalsamfunnet og gi det lokale selvstyret større handlingsrom ved å begrense statlig innsigelsesrett og fjerne fylkeskommunenes overprøvingsrett overfor kommunene

• At det aksepteres at lokalbefolkningen i en kommune kan ha andre prioriteringer enn lokalbefolkningen i en annen

• Ha en ny modell for inntekter til kommunene

• Omorganisere det statlige miljøbyråkratiet

• At forvaltningen av hele Plan- og bygningsloven legges til Kommunal- og regionaldepartementet

• At offentlige inngrep i eiendomsretten raskt må kompenseres med full erstatning

• Innføre en differensiert strandsonepolitikk som gir kommunene økt beslutningsmyndighet

• At statlige reformer ikke underfinansieres

• Innføre en tvisteløsningsordning mellom stat og kommune

• At det etableres et avtaleverk mellom kommune og stat for samarbeid om infrastrukturutbygging for å unngå innsigelser fra statlig hold langt ut i påbegynte, større prosjekter