- Dette er viktig og riktig av flere grunner. Politiet vil få tilgang til flere varetektsplasser. Slik sikres en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. I Norge har vi en stor andel utenlandske innsatte i fengslene. Mange av disse har også utvisningsvedtak og skal derfor sendes ut av Norge når soningen er ferdig. Denne gruppen er derfor spesielt godt egnet til å gjennomføre soning i et annet land, gjerne med påfølgende uttransportering fra landet de soner i, sier første nestleder i Justiskomiteen og Høyres justispolitiske talsmann Anders B. Werp.

Regjeringen vil i løpet av høsten legge fram en stortingsmelding som gjennomgår behovet for nye fengselsplasser, tilstanden i fengslene og annen kapasitet for å gjennomføre ilagt straff.

- Leie av fengselsplasser i et annet land vil være en effektiv midlertidig løsning for å redusere soningskøen. Nederland har overskudd av fengselsplasser og er derfor et land vi nå er i samtaler med. Nederland har i flere år hatt tilsvarende samarbeid med Belgia og har opparbeidet seg god erfaring. Regjeringen har styrket politiet, det vil i neste omgang øke behovet for soningsplasser. Derfor må vi se på både kort- og langsiktige løsninger for å øke soningskapasiteten. Det tar tid å bygge nye fengsler i Norge, det vet den delen av opposisjonen som nå roper på nytt fengsel. Det var full anledning til å gjøre noe med det i åtte år, uten at de gjennomførte, avslutter Werp.