Høyres politikk
Høyres mål er å styrke selveierdemokratiet. Det viktigste er å sikre flest mulig mennesker muligheten til å eie sin egen bolig, drive sin egen bedrift og være med som medeier i næringslivet.

Den norske tradisjonen hvor svært mange eier sin egen bolig fremfor å leie, er positiv. Høyre sier derfor nei til å gjøre boligen til et skatteobjekt. Både samfunnsøkonomisk og prinsipielt vil det være et gode dersom mer av sparingen finner sted på private hender. Høyre vil derfor føre en politikk som gjør det mer lønnsomt å spare, enten det dreier seg om unge som sparer til egen bolig eller voksne som sparer til egen alderdom.

Er du også negativ til boligskatten? Gå inn på denne facebooksiden og vis din motstand.

Rødgrønn politikk
Siden de rødgrønne kom til makten i 2005 er ligningsverdiene på boliger satt opp med 66 prosent. Høyre stemte som eneste parti i Stortinget mot innføringen av det nye takseringssystemet.

De nye boligskattreglene som regjeringen nå har bestemt, er ingen nyhet. Premissene ble vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2010, og gjennomføres altså i disse dager med skjemaet for boligtaksering.

Fordel ved å bo i egen bolig
I 2004 fjernet Samarbeidsregjeringen skatten på "fordel ved å bo i egen bolig", mot stemmene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Alle som hadde kjøpt og betalt sin egen bolig fikk en beregnet teoretisk inntekt lagt til på selvangivelsen, og måtte dermed betale en slags husleie til staten.

Formuesskatt av bolig
Bolig inngår som en del av grunnlaget for formuesskatt. Boliger har hittil hatt svært lave ligningsverdier, fordi man har ønsket å gjøre boligdrømmen tilgjengelig for alle og ikke skatte en nødvendig eiendel som bolig for sterkt. Regjeringen Stoltenberg II har siden 2005 økt ligningsverdiene med 66 prosent så langt. Høyre vil redusere og på sikt fjerne formuesskatten.

Kommunal eiendomsskatt
Kommunene har med eiendomsskatteloven mulighet til å ta fra 2 til 7 promille eiendomsskatt av eiendommer i kommunen. Tidligere har dette kun vært knyttet til bymessig bebyggelse samt verker og bruk. Under dagens regjering er dette utvidet til å gjelde skattlegging av all fast eiendom. De mest kreative rødgrønne kommunene skattlegger flytebrygger og campingvogner. (url-link Fredriksstadsaken).

Hytteskatt
Ulempen med å innføre kommunal eiendomsskatt er at innbyggerne ved valg kan velge andre partier som heller vil bruke sin kreativitet på kommunens tjenestetilbud enn på nye skatter. Unntaket er hyttekommuner. Her har hytteeiere som blir rammet av eiendomsskatten ikke stemmerett. Dermed er hytteskatten ikke bare usosial, men også udemokratisk.

Fra Høyres stortingsvalgprogram:

For å styrke selveierdemokratiet vil Høyre:

- fjerne den særnorske formuesskatten ved først å fjerne skatten på arbeidende kapital og heve bunnfradraget.

- styrke ordningen med Boligsparing for ungdom (BSU) betydelig.

- si nei til forslag som gjør boligen til et skatteobjekt.

- redusere dokumentavgiften."