Erna Solberg er dypt bekymret over den siste utviklingen på Sri Lanka, og har i dag sendt følgende brev til utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

"Situasjonen nord på Sri Lanka er nå ytterligere forverret, og vi har det siste døgnet sett hvordan nye titusener av sivile nå er på flukt fra krigsområdet.

Man ser nå at regjeringsstyrkene, uavhengig av at kanskje så mange som 100.000 sivile fortsatt er tilstede i krigssonen, ser ut til å gjennomføre det de anser som en siste offensiv mot LTTE. Konsekvensene for de sivile vil bli grusomme. Den humanitære situasjonen for sivilbefolkningen, også utenfor de direkte kamphandlingene, er tilnærmet katastrofal.

Gitt situasjonens alvor vil jeg be Regjeringen om å mobilisere alle tilgjengelige norske ressurser, diplomatiske så vel som humanitære, til et nytt forsøk på å avhjelpe situasjonen. Jeg vil be om at Regjeringen på nytt, gjennom alle tilgjengelige kanaler, legger press på partene for å respektere sivilbefolkningens beskyttelsesbehov, samt at Norge sammen med andre internasjonale aktører og stater søker å bidra til en koordinert internasjonal respons.

Samtidig viser jeg til utenriksministerens svar av 31. mars på mitt skriftlige spørsmål vedrørende norsk humanitær bistand til Sri Lanka, og forutsetter at Norge umiddelbart stiller de nødvendige ressurser til rådighet for Røde Kors og FN-organisasjonene slik at de kan videreføre og forsterke sine pågående operasjoner på bakken."


Solberg vil samtidig understreke de stridende partenes klare ansvar for å sørge for sivilbefolkningens sikkerhet. "Alle meldinger tyder på at det nå foregår grove krenkelser av humanitærretten og sivilbefolkningens rett til beskyttelse. Begge parter bærer derfor et stort ansvar for å avhjelpe den humanitære katastrofen som utspiller seg", sier Solberg.