Les mer om Eierskapsmeldingen på regjeringens nettsider

Formålet kan opprettholdes ved at staten eier 34 prosent av de aktuelle selskapene. Dette øker statens fleksibilitet til å selge, eller til å kunne bidra til strategiske allianser, fusjoner med videre. Eierskapsandelen skal vurderes strategisk i hvert enkelt tilfelle.

- Staten er i dag en dominerende eier i Norge, rundt én tredjedel av verdiene på Oslo Børs eies av staten. Samtidig må vi ikke glemme at privat eierskap er hovedregelen i Norge. Det finnes en halv million virksomheter i Norge, de aller fleste eid av private aktører, sier Gunnar Gundersen, Høyres næringspolitiske talsmann.

Privat initiativ og privat investeringsvilje er en drivkraft for utvikling i økonomien. Private eiere kan i større grad enn staten være engasjert i den industrielle utviklingen i selskapet og aktivt forvalte selskapet gjennom styre- og ledelsesposisjoner.

Målet med eierskapspolitikken må være at staten er en forutsigbar og profesjonell eier, og at staten kun eier selskaper hvor dette særlig kan begrunnes, blant annet for å sikre hovedkontorfunksjon i Norge eller fordi sektorpolitiske mål tilsier statlig eierskap.

- Men, staten skal ikke eie for å eie, understreker Gundersen.

- Statens viktigste oppgave er som lovgiver og å utøve myndighets- og tilsynsfunksjoner. Derfor mener vi det er nødvendig særskilt å begrunne statlig eierskap, sier Gundersen.

Eierskapspolitikken skal også bidra til å øke mangfoldet av private eiere. Når man på sikt reduserer statens direkte eierskap vil økt privat eierskap og innflytelse i næringslivet fordeles på flere aktører.

I tillegg gjør regjeringen det mer lønnsomt å eie virksomheter, ved at man har fjernet arveavgiften og redusert formuesskatten.

- Et aktivt privat eierskap kan bidra til å styrke og utvikle selskaper ut over det som kan forventes fra staten som eier. Både Norsk Medisinaldepot og Arcus er eksempler på dette, avslutter Gunnar Gundersen.