- Stavanger har brukt sine resultatmålinger systematisk som et ledd i å få bedre kvalitet i skolen, og vi ser at det virker, sier Aspaker videre.

Juryen framhevet kommunens målrettede og helhetlige utviklingsarbeid gjennom perioden.

Direktør for oppvekst og levekår Per Haarr er stolt over pristildelingen:
- Dette er veldig kjekt. Prisen er en anerkjennelse av et systematisk arbeid i skoleadministrasjonen og en uttelling på de politiske føringene som er gitt. Og ikke minst vår evne til ikke bare å utarbeide planer, men til systematisk å gjennomføre dem, sier Haarr som også berømmer arbeidet som er gjort ute i skolene, av rektorene og lærerne.
- Resultatene oppnås på den enkelte skole, understreker han.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen delte ut prisen under Skoletinget i Oslo i dag. Dette er juryens begrunnelse for å gi prisen til Stavanger kommune:

"Skoleeier dokumenterer målrettet og helhetlig utviklingsarbeid gjennom hele perioden 2005-2008. Skoleeieren er tydelig og klar i prioriteringene med fokus på elevenes læring og danning. Kommunen har stor grad av delegering, skolene er selvstendige enheter med driftsstyre.

Åpenhet om resultater og systematisk kvalitetssikring preger hele organisasjonen. Skoleeier følger opp skolens resultater aktivt og systematisk gjennom verktøyet Responsen og Dialogen.

Juryen har særlig merket seg arbeidet med å utvikle et bedre arbeidsmiljø for elevene og det gode samarbeidet med Det kommunale foreldreutvalget (KFU). Skoleeier tilrettelegger aktivt og økonomisk for målrettet kompetanseutvikling i alle ledd i organisasjonen. Juryen har særlig merket seg KFUs skolering.

Videre opplever juryen at skoleeier utmerker seg ved å ha stor grad av egenvurdering og refleksjon rundt arbeidet, noe som gir seg utslag i tydelige prioriteringer og dokumenterte resultater over tid."

Skal utvikle kvaliteten
Prisen ble opprettet av bl.a. Kommunenes Sentralforbund (KS) i 2003. Formålet er å stimulere kommuner og fylkeskommuner til systematisk arbeid for å utvikle kvaliteten i skoletilbudet.
Hovedkriteriene har hvert år vært pedagogisk utvikling, fysisk og psykososialt miljø, oppfølging og evaluering, rekruttering og utvikling av ansatte og ledere.