Høyre er trygt plassert i den siste kategorien. Vi tror ikke det gode samfunn skapes gjennom direktiver og detaljregulering fra statlige myndigheter i hovedstaden. Vi tror ikke at samfunnet består av grå og upersonlige maktstrukturer som kan styre utviklingen i retning av et Utopia en plass der fremme. For oss Høyrefolk er det innlysende riktig at samfunnet består av sprell levende tenkende mennesker av kjøtt og blod som hver dag gjør sitt for å skape et bedre liv for seg og sine. Det er summen av disse menneskenes drømmer, tanker og handlinger som bringer oss fremover. Derfor er det innlysende for alle som vil se, at samfunnet bygges nedenfra.

Enkeltmennesket og familien er den viktigste byggesteinen i samfunnet. Vi lever våre liv i nærmiljøet og lokalsamfunnet. Der bor vi, der arbeider de fleste, og der får vi også våre tjenester fra det offentlige. Derfor skal disse tjenestene i størst mulig grad utformes i lokalsamfunnet nærmest mulig brukeren. Vi tror på lokal skreddersøm, ikke upersonlig konfeksjon som blir trødd ned over lokalsamfunnet av en upersonlig stat. Behovene og løsningene blir aldri de samme i Bergen og Berlevåg. Derfor er Høyres politikk en politikk for sterkt lokalt selvstyre!

- Vi tror omsorg handler om noe mer enn kroner og ører og antallet hender. En god omsorg handler om menneskelig varme og faglighet. For oss handler den også om valgfrihet, fordi også de som trenger omsorgstjenester, er ukrenkelige individer som vi er glade i.

-Vi tror at gode lokalsamfunn er trygge lokalsamfunn. Derfor vil vi bekjempe kriminalitet, trakassering og mobbing. Derfor er gode oppvekstvilkår så viktig for oss.

- Vi tror at gode lo kalsamfunn trenger gode transportmuligheter. Norge er et av de store landene i Europa om vi ser på arealet. Befolkningsmessig er vi som et par bydeler i London. Vi kommer nærmere hverandre med gode kommunikasjoner. Da kan også små lokalsamfunn gis muligheten til å utvikle seg.

- Gode vilkår for næringslivet sikrer verdiskaping og sysselsetting. Kommuner som styres av Høyre, må legge til rette for næringsetableringer, ikke hindre dem gjennom tungrodd byråkrati og negative holdninger.

- I Høyre tar vi forvalteransvaret på alvor. Det store flertallet av våre medmennesker er ennå ikke født. Derfor fører Høyre en aktiv miljø- og klimapolitikk også lokalt.

- Der andre vil si nei, sier Høyre ja! Der vi styrer, er kommunen en medspiller, ikke en motspiller!

- I Høyre tror vi ikke at det offentlige skal løse alle oppgaver. Et samfunn uten mangfold, er et fattig samfunn. Derfor stimulerer vi og samarbeider med frivilligheten. Derfor er en aktiv kulturpolitikk et kjennetegn for en god Høyre-kommune.

- I Høyre vil vi at enkeltmenneskene skal beholde mest mulig av det de tjener, selv. Derfor vil vi alltid arbeide for å holde skatter og avgifter lavest mulig.

- Vi tror på et åpent og inkluderende samfunn der det er rom for mangfold og ulikhet. Derfor skal vi alltid kjempe for retten til å være annerledes. I vårt samfunn er det originale noe positivt.

- Vi tror på menneskene. Derfor vil vi hjelpe dem som faller utenfor tilbake til samfunnet og arbeidslivet. Vi vil ikke gjøre mennesker til klienter på livstid. I stedet vil vi gi dem en ny sjanse!