- Det er positivt at NIFUs rapport viser at nasjonale prøver har blitt en viktig del av kvalitetsutviklingsarbeidet på de fleste skoler. Det er viktig at alle ledd, skoleeier, skoleleder og den enkelte lærer, bruker informasjonen prøvene gir, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.

Funnene i rapporten viser at lærere som jobber på store skoler, hvor ledelsen og lærergruppen samarbeider om gjennomføringen av nasjonale prøver, ser større nytte av prøvene enn lærere som arbeider på små skoler og er mer alene med å gjennomføre prøvene. Dette er signal skoleeierne må ta på alvor, og legge til rette for at lærere på alle skoler kan bruke resultatene på prøvene til å løfte elevenes ferdigheter.

Høyre mener nasjonale prøver gir verdifull kunnskap om elevenes prestasjoner, men understreker at det er den gode pedagogiske etterbruken av resultatene som er avgjørende.

- Bedre kunnskap om enkeltelevers styrker og svakheter er viktig for å gjøre undervisningen mer treffsikker. Det er viktig at alle skoler bruker resultatene på nasjonale prøver for å styrke kvalitetsutviklingsarbeidet i skolen, avslutter Aspaker.