Hun legger til at følgende punkt viser hvor sjefen ikke har innfridd:

 • Politiets driftsbudsjetter har vært underdimensjonert i hele perioden
 • Bemanningsutvalgets anbefalinger om sivile stillinger og tiltak for å beholde seniorer i politiet følges ikke opp.
 • Nærpolitiet fratas oppgaver og det foregår sammenslåingsprosesser «over hodet» på innbyggere og lokalpolitikere. Fører til at det forebyggende arbeidet nedprioriteres.
 • Politiets evne til å avdekke og følge opp økonomisk kriminalitet er ikke tilfredsstillende. Finanskrisen vil kreve forsterket innsats mot økonomisk kriminalitet.
 • Ingen sentral avklaring i forhold til hvilke oppgaver som kan avlastes politiutdannet personell.
 • Manglende IKT- satsing i politietaten
 • Det kommer nye arbeidstidsbestemmelser for politijurister i februar, uten at det foreligger planer for hvordan reduserte kapasiteten skal kompenseres. Vil føre til opphopning av straffesaker

Aspaker etterlyser også grep på disse feltene:

 • Fortsatt ingen regulering av vekterbransjen og ingen kapasitet i politiet til kontroll av bransjen.
 • Fortsatt lovtomt rom for psykisk syke med lange rulleblad som er for syke til å sone i fengsel og for friske til psykiatrien.
 • Fravær av initiativ for å stoppe innførsel og omsetning av narkotika i norske fengsler
 • Mye tyder på at forvaringskapasiteten på Ila er sprengt og det mangler tilsvarende spesialkompetanse ved andre anstalter.
 • St.meld.nr.20 om straffereaksjoner for unge lovbrytere – foreligger per i dag fortsatt ingen konkrete forslag fra regjeringen på dette punktet
 • Ingen avklaring om anskaffelse av nye redningshelikoptre (dagens flåte er svært gammel og har utstyr som ikke holder mål, bl.a. varmesøkende kameraer)