– Vi vil vise at Høyre har store ambisjoner om å styrke den maritime næringen. Den skiller seg ut ved å ha svært høy privat eierandel og er meget viktig for totalt eierskap i næringslivet. Dette er «patriotisk» kapital. Mange som driver langs norskekysten bruker pengene sine til å starte opp andre virksomheter og investere i lokalsamfunnene der det ellers kan være vanskelig med finansiering, sier Arve Kambe til Dagens Næringsliv.

Les hele Høyres strategi for den maritime næringen her.

Høyre vil trappe ned og på sikt fjerne både formuesskatten og arveavgiften. I tillegg vil Høyre se på reglene for skattemessig bosted av utenlandske private eiere i norsk maritim næring.

– De aller fleste maritime bedrifter er ikke på børs. De er familieeid og skal gå i arv, sier han og legger til at både han og partiet har sans for innslag av private, utenlandske eiere i den maritime næringen i Norge, sier han til avisen.

Høyres maritime strategi skal gi styringsfart for den maritime næringen fremover mot 2020. Høyre vil legge til rette for at godt kvalifiserte sjøfolk får gode arbeids- og levevilkår.

Høyre mener Norge fortsatt skal være en verdensledende maritim nasjon gjennom at NIS og NOR er attraktive kvalitetsregistre, og vil gi næringen den politiske oppmerksomhet som kreves slik at næringen kan fortsette en positiv utvikling. Høyre ønsker også et nært samarbeid med den maritime næringen og de ansattes organisasjoner.

Den maritime næringen representerer i dag ca. 100.000 arbeidstakere, hvorav rundt 40.000 i rederier, 30.000 yter maritime tjenester, 18.000 innen utstyrsleveranser og 12.000 i verftsindustrien.

Dette er arbeidsplasser som til dels er utsatt for sterk internasjonal konkurranse. Tilbakemeldinger Høyre får viser at dagens ordning med fartsområdebegrensninger i kombinasjon med ulike nettolønnsordninger har svakheter. Hvor god dagens ordninger oppleves ulikt for rederi i passasjerfart mellom norsk og internasjonal havn, for rederier i fart mellom sokkelen og norsk havn mm. For å ta vare på norsk maritim kompetanse, mener Høyre derfor det er behov for å se på alle sider av regelverket. Vi ønsker derfor at et utvalg skal legge frem forslag til en konkurransedyktig nettolønnsordning i både NIS og NOR, i kombinasjon med en vurdering av områdebegrensningene. For Høyre står målet om å sikre norsk maritim kompetanse og kapital fast. Vi imøteser utvalgets forslag på spørsmål om hvorvidt en nettolønnsordning bør justeres, om fartsområdebegrensningene bør oppheves for alle eller noen kategorier og om det bør skje med eller uten at det stilles betingelser.

Her er noen av de viktige sakene i strategien:

  • Lokalt og privat eierskap er svært viktig for Høyre og næringen representerer stolte tradisjoner som Høyre ønsker å videreføre.Høyre mener den maritime næringen må ha internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser.
  • Høyre ønsker å styrke nærskipsfartens konkurranseevne og øke godsandelen fra land til sjø. Sjøtransport har ca. 30 ulike gebyrer og avgifter å forholde seg til, mens vegtransport har åtte og banetransport har tre.
  • Høyre vil ha en egen stortingsmelding om en styrket maritim utdanning.For å sikre høy kvalitet bør utdanningstilbudet konsentreres.
  • For å beholde maritim kompetanse i Norge mener Høyre at rammevilkårene for skipsfartsnæringen må være på nivå med rammevilkårene i EU. Vi vil sikre en konkurransedyktig nettolønnsordning for norske sjøfolk og ønsker ikke å videreføre kompetansemodellen fra Bondevik-regjeringen.
  • Høyre vil derfor nedsette et utvalg som skal ha som mandat å styrke Norge som maritimt vertsland. Utvalget skal snarest mulig legge frem forslag til en konkurransedyktig nettolønnsordning i både NIS og NOR i kombinasjon med en vurdering av områdebegrensningene som nå gjelder i NIS. Ordningen må sikre norsk fremtidig maritim kompetanse, inkludert offiserer, motormenn, matroser og opplæringsstillinger. Utvalget skal vurdere og foreslå aktuelle endringer i fartsområdebegrensingene i NIS for passasjertrafikk mellom norske og utenlandske havner, for frakt mellom norske havner som er utsatt for internasjonal konkurranse og for installasjoner i Nordsjøen.Høyre ser ulempene med fartsområdebegrensningene, men er også godt kjent med frykten for at en oppheving, særlig på sokkelen, vil kunne medføre færre norske sjøfolk i underordnede stillinger. Hvis utvalgets arbeid viser at Høyres mål om flere norske sjøfolk på flere norske skip ikke vil la seg realisere gjennom å oppheve fartsområdebegrensningene kombinert med at det stilles betingelser om norsk mannskap, vil Høyre lytte til dette. For Høyre står målet om å sikre norsk maritim kompetanse og kapital fast. Høyre har ikke konkludert på hva vi vil mene om de anbefalinger som vil komme fra utvalget, og vi imøteser utvalgets arbeid.
  • Høyre vil sikre drift av Hurtigruten av hensyn til både lokalbefolkningen, turistnæringen og lokalt næringsliv og støtter den avtalen som er inngått mellom den norske stat og Hurtigruten fra 2012 til 2019.
  • For offshoreflåten vil Høyre sikre en videreføring av dagens nettolønnsordning. Dette er i tråd med standpunktet allerede fra Bondevik II-regjeringen.
  • Høyre vil igangsette konsekvensutredning av olje- og gassaktivitet i Nordland VI, Nordland VII og Troms II.Høyre vil åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen.
  • Høyre setter stor pris på det arbeidet som de frivillige organisasjonene gjør for den maritime næringen på vegne av alle landets innbyggere.Høyre har i de siste årene styrket bevilgningene til Redningsselskapet og vil fortsette denne opptrappingen.