- Fagetatene har i dag presentert et kunstverk. Nå håper jeg inderlig at regjeringens behandling ikke gjør dette til et makkverk, sier Schou.

Regjeringen skal det neste året gjøre den første politisk behandling av etatenes forslag. Deretter skal Nasjonal transportplan 2014-2023 legges frem i Stortinget i løpet av våren 2013.

- Forslaget som ble lagt frem idag har mye til felles med Høyres samferdselspolitikk. Vi ønsker å bruke mer penger på ny asfalt. InterCity-strekningene rundt storbyene må prioriteres, og vi må få på plass flerårig budsjettering slik store prosjekter får en forutsigbar organisering. Vi har store gevinster å hente på bedre planlegging, sier Schou.

- I tillegg vil vi få bukt med det enorme vedlikeholdsetterslepet vi har på riks- og fylkesveier. Høyre har ønsket et vedlikeholdsfond på 50 mrd. kroner for å få løst dette problemet. Men jeg redd for at senterparti-statsråd Kleppa legger mange av våre gode forslag i skuffen. Det har hun gjort før, sier Schou.

Bare midtveis til midtrekkverk

Høyre lanserte en trafikksikkerhetsplan sommeren 2011, der det ble foreslått å senke terskelen for å bygge midtrekkverk. Fremlegget idag gir en økning i strekninger med midtdelere, men har fortsatt relativt lave ambisjoner på dette feltet.

- Selv med kraftig økte rammer, vil det bare planlegges for 910 km møtefri vei. Men behovet for møtefri vei er jo dobbelt så mye, 1850 km. Hvis ikke det satses skikkelig på midrekkverk, får vi aldri tryggere veier, sier Schou.

Bompengebekymring

I forrige Nasjonal transportplan la regjeringen opp til en femdobling av bompengeinnkrevingen. Da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst, ble det også klart at bilistene betaler omtrent like mye i bompenger som det staten bruker på riksveiinvesteringer. I dag ble det foreslått at bilistene skal stille med 27 mrd kroner i bompenger til "store prosjekter". Staten stiller kun med 22 mrd. Denne utviklingen gjør Schou bekymret.

- Bilistene kommer til å betale mer enn staten. Noen ganger er bompenger et nødvendig onde, men det bør ikke frata regjeringen for ansvaret for å sørge for nok penger til flere, bedre og tryggere veier, fastslår Schou.

Satsing på storbyene

I Høyres plan for kollektivtransport, som ble lansert i april 2011, foreslo Høyre at staten måtte stille med forpliktende medfinansiering til kollektivtransportinvesteringer i storbyene.

- Nå ønsker transportetatene "bypakker" med en forpliktende statlig andel. Jeg håper den rødgrønne regjeringen vil bruke forslaget, selv om det er foreslått av Høyre, sier Schou.

Veibyråkrati

- Norske veier er overadministrert og underasfaltert, fastlår Ingjerd Schou.

I perioden 2010-2019 bruker regjeringen 16 mrd kroner på forvaltning av riks- og fylkesvei. I samme periode bruker regjeringen kun 12,7 mrd på vedlikehold av riksveier. I Statsbudsjettet for 2012 gikk 2 av 10 kroner under statsbudsjettets post for drift og vedlikehold av riksveinettet til asfalt.

Bindende Nasjonal transportplan

I dag er det slik at prosjektforslagene som legges frem i Nasjonal transportplan ikke er bindende. Høyre har lenge ønsket at den transportplanen som vedtas av Stortinget skal bli bindende i budsjettsammenheng. Det betyr at man åpner for flerårig budsjettering.

- Det er felles borgerlig enighet om at vi trenger mer langsiktig finansiering og organisering av viktige samferdselsprosjekter. Jeg håper regjeringen vil presentere en transportplan der den helhetlige tankegangen er sikret. Av ideologiske årsaker er jeg redd for at regjeringen vil unngå vår løsning, sier Schou.