Hentet fra www.bergen.kommune.no

Brukerrettet turnus

Bergen kommune prøver for tiden ut en rekke turnuser i tjenester for utviklingshemmede og psykisk syke. Forskningsstiftelsen Fafo har fått i oppdrag av Bergen kommune å evaluere forsøkene med brukerrettede turnuser ved fem bofellesskap, og Fafo har nå utarbeidet en sluttrapport for arbeidet.

 • Turnus med lengre sammenhengende vakter er mer innrettet etter brukers behov og kan derfor kalles brukerrettet turnus.
 • Fem bofellesskap i Bergen har de siste årene forøkt ut turnus med komprimert arbeidstid med arbeidsøkter på 13 timer eller mer. Alle har langvakter i helgene, og noen har det også i ukedagene. Ingen jobber mer enn hver fjerde helg.

Vil ha mer alternativ turnus

I rapporten fastslås det at Bergen kommune er den første kommunen som prøver ut ulike langturnusordninger i stor skala og har dette som en politisk satsning. Det påpekes også at det er viktig at kunnskapen nå spres til en rekke andre kommuner.

- Evalueringen viser svært gode resultater med tanke på å nå målsettingene våre om bedre kvalitet til bruker, en mer effektiv tjeneste med kompetente og stabile ansatte og et godt arbeidsmiljø med lite fravær, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim.

- Det neste målet er å komme i positiv dialog med Sykepleierforbundet og arbeidsministeren, slik at vi kan åpne for mer bruk av slike turnuser, sier Onarheim.

Funnene i rapporten

Fafos rapport viser at innføring av brukerrettet turnus blant annet har hatt følgende effekt:

Bedre for de ansatte

 • Nesten samtlige ansatte som jobber i brukerrettet turnus oppgir at dette er bedre enn tradisjonell turnus, og svært få kan tenke seg å gå tilbake til tradisjonell turnus.
 • 97 prosent av de ansatte i de mest komprimerte turnusene avviser at langturnusen virker negativt på helsen.
 • Brukerrettet turnus passer også for ansatte med familiære forpliktelser.
 • Flere ansatte har fått heltidsstillinger.
 • Ansatte har mer frihet, tar større ansvar og jobber mer effektivt.
 • Til tross for lengre vakter er det svært få som sier de ofte blir slitne.

Bedre for brukere

 • Samtlige pårørende som er intervjuet mener at tjenestene er lagt opp på en bedre måte enn det de har erfaring med fra andre boenheter.
 • Brukerne får færre ansatte å forholde seg til.
 • Brukerne har blitt roligere.
 • Mange av brukerne har bedret sin funksjonsevne.
 • Det et lettere for de ansatte å legge opp dagen etter brukers behov, og brukermedvirkningen øker.

Bedre for tjenestestedene

 • Tjenestestedene har fått bedre omdømme.
 • Det er lettere å rekruttere kompetent personell.
 • Færre ansatte slutter, og turnusen trekkes oftest frem som en årsak til at færre skrifter arbeidssted.
 • Flere tjenestesteder har redusert sykefraværet.