Gjennom åtte år med de rødgrønne vokste ventetidene for flere hundre tusen mennesker som ventet på en operasjon eller annen helsebehandling. For pasientgrupper innen psykisk helse og rus er muligheten til å få rask behandling avgjørende for at resultatene skal bli så gode som mulig. At man i en slik situasjon ser gode behandlingsinstitusjoner stå med ubrukte plasser, er ikke bare dårlig utnyttelse av den kapasiteten som finnes. Det er også et signal til pasientgruppene om at de ikke er så viktige. Dette endres gjennom reformen fritt behandlingsvalg som ble vedtatt i dag. Vi starter med å innføre ordningen først for pasienter innen rus og psykisk helse. De gruppene er ofte de siste som får nyte godt av rettigheter og reformer. Denne gangen er de først.

Arbeiderpartiet har allerede varslet at de vil reversere reformen om de kommer i regjering. Det er ikke første gang Arbeiderpartiet går imot å styrke pasientens rettigheter, men det er første gang de går til valg på å svekke dem. Arbeiderpartiet preges av en urokkelig klokketro på egen politikk. En politikk som helt definitivt ikke har fungert de siste åtte årene. Helsetjenesten trenger ikke mer av det som ikke fungerer. Pasientene trenger en effektiv og tilgjengelig offentlig finansiert helsetjeneste som de kan ha tillit til. Derfor er det løft for den offentlige helsetjeneste at reformen fritt behandlingsvalg nå endelig blir en realitet.

- I dag er en stor dag for oss i Høyre. Høyre er stolte av å vedta en pasientreform i dag, som styrker pasientens rettigheter og som gjør det enklere for pasientene. At vi starter med rusavhengige og psykisk syke viser at vi virkelig mener det vi sier. Vi vil prioritere disse gruppene først, sier helsepolitisk talsperson for Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen.

Vi gjennomfører våre valgløfter om å redusere ventetidene, utnytte den ledige kapasiteten, vi gir flere private mulighet til å behandle pasienter, vi skaper større mangfold og valgfrihet for pasienten, og vi lar de offentlige sykehusene få behandle flere pasienter.

- Dette er ikke bare en styrking av pasientenes rettigheter. Det er også et tydelig signal til private og ideelle aktører om at de skal spille en rolle innenfor et offentlig finansiert helsetilbud, hvor alle gode krefter skal få bidra. Men aller mest er dette pasientens dag. For i dag får pasienten større makt og valgfrihet, avslutter Trøen.