Dette betyr at innbyggerne får økt innflytelse over sin egen hverdag og sitt eget lokalmiljø. Kommunene har ansvaret for grunnleggende velferdstjenester, og skal være mest til for de som trenger det mest. Dette er også grunnen til at regjeringen har satt i gang arbeidet med en kommunereform.

Dagens kommunekart ble i hovedsak tegnet på 1960- tallet. Siden den gang vi opplevd en sterk befolkningsvekst, og vi bor, jobber og reiser annerledes i dag enn den gang.

Kommunene har fått stadig flere og mer krevende oppgaver, både på velferdsområdet og i rollen som myndighetsutøver og samfunnsutvikler. Over halvparten av landets kommuner har færre enn 5000 innbyggere.

For mange kommuner har små og sårbare fagmiljø, rekrutteringsproblemer og utfordringer med kvaliteten i tjenestene til innbyggerne. Stadig oftere flytter kommunene oppgavene over i interkommunale selskap, fordi de selv er for små. Samtidig flytter man da makten bort fra de folkevalgte i kommunestyret, og vi får svekket demokratisk kontroll og mindre mulighet for lokalpolitikerne til å ta ansvar for tilbudet.

Lederen for Høyres kommunalutvalg støtter fullt ut regjeringen i sine tanker, og legger vekt på følgende:

  • Kommunene er grunnmuren i velferdssamfunnet. Når de kommunale tjenestene svikter eller det blir vanskelig å finne frem i jungelen av offentlige instanser er det de mest sårbare innbyggerne som rammes.
  • Innbyggerne, næringslivet og frivilligheten rammes av at lokalpolitikerne og kommunene ikke har helhetlig ansvar for utviklingen av lokalsamfunn.
  • Innbyggere og kommunalt ansatte trenger større fagmiljø som kan gi bedre tjenester og er mindre sårbare.
  • Lokalpolitikken blir mindre viktig og mindre interessant når staten detaljstyrer for mye og mange av de kommunale oppgavene er lagt til interkommunale samarbeid.

Leder for Høyres Kommunalutvalg, Tore Opdal Hansen, mener grepene som regjeringen tar er svært nødvendige og vil gjerne trekke frem noen av de viktigste punktene:

Oppgaveflytting:

- Vi ønsker sterkere lokalsamfunn, kommuner med flere oppgaver og lokalpolitikere med mer reell makt fordi vi tror at samfunnet bygges best nedenfra.

- Vi desentraliserer makt og flytter både ansvar og oppgaver fra statlige etater i Oslo til kommuner og lokalsamfunn. De senere årene har trenden vært mer sentralisering og mer sentralstyring, nå sørger vi for mer frihet og nye muligheter for lokalsamfunn i hele landet.

Velferdsoppgaver:

- Kommunene er grunnmuren i velferdssamfunnet. Når de kommunale tjenestene svikter eller det blir vanskelig å finne frem i jungelen av offentlige instanser er det de mest sårbare innbyggerne som rammes.

- Vi flytte ansvar og beslutninger nærmere innbyggerne, slik at de kan få et mer helhetlig tilbud av tjenester.

- Tannhelse – foreslås overført til kommunene i forbindelse med kommunereformen

- Rehabilitering – foreslås at kommunene får større ansvar for rehabiliteringstjenester i forbindelse med kommunereformen

- DPS – det foreslås å opprette en forsøksordning med overføring av driftsansvaret for DPS til kommuner med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

- Basishjelpemidler – Det skal foretas en gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken og ansvarsdelingen mellom stat og kommune.

- Boligtilskudd – tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig foreslås overført til kommunene.

- Varig tilrettelagt arbeid – foreslås at ansvar for finansiering og forvaltning utredes nærmere med sikte på overføring til kommunene.

- Arbeids- og utdanningsreiser – foreslås overført i forbindelse med kommunereformen

- Deler av ansvaret for pasienttransport skal vurderes overført til kommunene

- Statlig barnevern – BLD skal gjennomgå ansvarsdelingen mellom stat og kommune frem mot en egen proposisjon våren 2017. Fra 2016 kan det igangsettes forsøk med utvidet ansvar for barnevernet i noen kommuner.

- Familievern - foreslås utredet med sikte på overføring til kommunene i forbindelse med kommunereformen.

Utvikling av lokalsamfunn:

Lokaldemokratiet er over tid blitt svekket. Innbyggerne, næringslivet og frivilligheten rammes av at lokalpolitikerne og kommunene ikke har helhetlig ansvar for utviklingen av lokalsamfunn. Statlige myndigheter har i for stor grad lagt ned innsigelser og forhindret gjennomføring av planer som er vedtatt av kommunene. Vi desentraliserer makten og bygger sterkere lokalsamfunn i hele landet, slik at innbyggerne kan få større innflytelse over hvordan deres nærmiljø utvikles.

Dette er noen av de viktigste tiltakene regjeringen kommer, slik lederen for Høyres Kommunalutvalg ser det:

- Tilskudd til frivillighetssentralene – foreslås overført til kommunene i forbindelse med kommunereformen.

- Forenkling av utmarksforvaltning – fagrapport om utmark med forslag til økt myndighet til kommunene er på høring og varsles fulgt opp.

- Lokal nærings- og samfunnsutvikling – foreslås å videreutvikle og formalisere kommunenes ansvar for dette ved blant annet lovforslag.

- Motorferdsel i utmark- KLD har foreslått at kommunene kan fastsette snøscooterløyper.

- Forenklinger innen plan- og bygningsloven – flere endringer i Plan og bygningsloven er omtalt og unntak for konsekvensutredninger.

- Utviklingsavtaler – utviklingsavtaler foreslås vurdert for fire storbyområder og vil forplikte staten til samarbeid og færre innsigelser.

- Vannscooter- ansvaret for forbudssoner vurderes overført til kommunene.

- Tilskudd til nærings- og miljøtiltak skogbruk - foreslår å overføre tilskuddsordningen til kommunene.

- Tilskudd til -tiltak i beiteområder - foreslår å overføre tilskuddsordningen til kommunene.

- Tilskudd til kulturlandskap jordbruk – foreslår å overføre tilskuddsordningen til kommunene.

- Tilskudd til verdensarvområdene - foreslår å overføre tilskuddsordningen til kommunene.

- Konsesjonsbehandling småkraftverk – foreslås utredet med sikte på overføring av konsesjonsmyndigheten til kommunene

- Myndighet til enkelte utslippstillatelser, forurensningsloven – foreslås at myndighet for enkelte utslippstillatelser og saker om støy kan overføres til kommunene

- Naturforvaltning: små verneområder, økt ansvar etter innlandsfiskeforskriften og jakt- og fangsttider for enkelte fremmede arter

Detaljstyring:

- De siste årene har sentraliseringen og sentralstyringen økt.

- Norge er mangfoldig og vettet er jevnt fordelt. Derfor desentraliserer vi makt, setter lokalpolitikerne i førersetet og reduserer den statlige detaljstyringen av lokalsamfunn landet over.

- Vi går fra sentralisering og detaljstyring til desentralisering og maktspredning.

Regionalt nivå:

- Fylker og regioner må med i kommunereformen, både for å ta hensyn til nye kommunegrenser og ta en sterkere rolle i samfunnsutviklingen.

- Det er store forskjeller på regionene i Norge, Vestlandet har andre utfordringer enn Innlandet, som igjen skiller seg fra Trøndelag. Sterkere regioner kan se sammenhengen i samferdsel, forskning, utdanning og annet som både påvirker næringsliv og lokalsamfunn. Ulike regioner med ulike utfordringer vil løse dette forskjellig.

Storbyene og robuste kommuner:

- Storbyområdene våre er i vekst og har noen spesielle utfordringer, men også store muligheter. Vi må gi storbyene verktøy til å skape bedre byer for innbyggerne.

- Det blir ikke automatisk flytting av store oppgaver til storbyene, fordi vi også må passe på at innbyggerne i resten av fylket får gode tjenester.

- Storbyområdene våre er i vekst og har både spesielle utfordringer, og store muligheter. Vi må gi storbyene verktøy til å skape bedre byer for innbyggerne. Det blir ikke automatisk flytting av store oppgaver til storbyene, fordi vi også må passe på at innbyggerne i resten av fylket får gode tjenester.

Kollektivtransport:

- Byområdene har opplevd stor vekst og veksten vil øke i årene som kommer. Hvis byene skal kunne planlegge for veksten og bærekraftig byutvikling må de se boligbygging, arbeidsplasser og transport i sammenheng. Så folk kan komme seg fra boligene til arbeidsplassene på en miljøvennlig og effektiv måte.

- Det vil gi gevinster å flytte kollektivtransporten til de største kommunene fordi de kan koordinere planleggingen av byen, trafikken og kollektivtransporten bedre. For eksempel kan byene planlegge egne kollektivtraseer i gatestrukturen eller se på hvordan store boligutbygginger og arbeidsplasser kan planlegges sammen med kollektivtilbudet.

- Vi foreslår at de største kommunene kan overta det fylkeskommunale ansvaret for kollektivtransporten, men at dette må vurderes byområde for byområde. Kommunene må utgjøre et felles bolig-, arbeids- og serviceregion og ha et tilstrekkelig markedsgrunnlag til å kunne gi innbyggerne et ønsket kollektivtransporttilbud.

Videregående opplæring:

- Regjeringen foreslår at største kommunene, dersom de ønsker det, kan overta det fylkeskommunale ansvaret for videregående opplæring. Dette skal vurderes konkret for hver enkelt kommune. Kommunen må både kunne tilby god opplæring, sånn at elevene får tilgang til et mangfold av linjer og utdanningsretninger, samtidig som elevene i resten av fylket fortsatt må få et godt tilbud.

Andre oppgaver:

- Vigselsrett – Foreslås overført til kommunene

- Notarialforretninger - Foreslås overført til kommunene

- Godkjenning svømmeanlegg – Foreslås overført til kommunene

- Sivile politioppgaver – i forbindelse med politireformen foreslås noen oppgaver overført og noen vurderes overført.