Kort fortalt

  • Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, er et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet i forhold til konsekvenser for den norske velferdsmodellen. Utvalget ble satt ned 6. mai 2009.
  • Utvalgets mandat er bredt, og de skal også vurdere trygdeordninger og virkemidlene i integrerings- og arbeidsmarkedspolitikken. Videre skal utvalget uttale seg om sider ved innvandringspolitikken er spesielt relevante for den fremtidige utformingen av Norges velferdsmodell. Utvalgets utredning ble lagt frem for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 10. mai 2011. Utvalgets anbefalinger var som følger:
  • «En videreføring av likebehandlings- og integreringspolitikken som hovedstrategi.»
  • «Åsatse på en kombinasjon av kompetanseheving, aktivisering og tilrettelegging for å bygge broer inn i arbeidslivet.»
  • «At ytelser kan vris fra kontantoverføringer til tjenester og tiltak som fremmer deltakelse.»
  • «Et videre arbeid for å sikre ordnede forhold i arbeidslivet.»

Velferds- og migrasjonsutvalget, det såkalte ”Brochmann-utvalget”, leverte denne uken sin innstilling. Utvalget signaliserer behov for et taktskifte, der det må stilles strengere krav til mottagere av velferdsytelser. Flere må jobbe for å opprettholde dagens generøse velferdsmodell på sikt. Kombinasjonen av en aldrende befolkning og lav sysselsetting i betydelige befolkningsgrupper kan utfordre modellens bærekraft på sikt.

- Innvandringen representerer en mulighet for det norske velferdssamfunnet. Den tilfører kompetanse og arbeidskraft som det er knapphet på, og bidrar til nytenkning og styrket fleksibilitet i arbeidslivet, sier Høyres innvandringspolitiske talsmann, Trond Helleland.

- Likevel vil konsekvensene av migrasjon for velferdsmodellens utvikling avhenge av hvem som kommer, ressursene de bringer med seg, og hvordan de integreres i norsk arbeids- og samfunnsliv. Derfor anbefaler utvalget blant annet at ytelser vris fra kontantoverføringer til tiltak som fremmer deltagelse og integrering. Det er viktig å understreke at mange av problemstillingene og behovene for innstramminger er generelle, og ikke knyttet særskilt til migranter.

Han understreker at Høyre mener at arbeidsinnvandrere er en ressurs for samfunnet, og at det er det en utfordring at Norge ikke tiltrekker seg nok høykvalifisert arbeidskraft.

- I dagens kompetansebaserte globale marked må Norge tiltrekke seg nettopp høykvalifisert arbeidskraft for å være konkurransedyktige i fremtiden, og dette må gjøres parallelt med at det stilles strengere krav til dem som mottar velferdsytelser, sier Helleland.