BLD sendte mandag ut et forslag til lovendring som styrker barns rett til å motta hjelp gjennom å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak, på høring. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

- I dag er det sånn at hvis familien motsetter seg hjelp, så må barnevernet vente og eventuelt gå inn med hastevedtak og ta barna ut av familien når det er blitt virkelig ille. Ved å gi barnevernet noen flere muligheter til å hjelpe tidligere, så fremmer vi barns rettsikkerhet, sier Mette Tønder (H).

- Barn har rett til en trygg og god barndom og barnevernet må ha verktøy nok i verktøykassen sin i de vanskelige situasjonene.

I høringsnotatet foreslår Høyre-Frp-regjeringen at fylkesnemnda skal kunne pålegge tre nye hovedkategorier av tiltak for en tidsbegrenset periode. Dette under forutsetning av at frivillige tiltak er forsøkt eller vurdert:

  • Kompenserende tiltak: Målet er å redusere belastninger hos barnet i tillegg til å sikre barnet stimulering og deltakelse i aktiviteter. Tiltak vil være opphold i besøkshjem, avlastningstiltak, fritidsaktiviteter, leksehjelp eller bruk av støttekontakt.
  • Omsorgsendrende tiltak: Målet er å gi foreldre hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling hos barnet. Tiltak vil være ulike former for foreldreveiledning.
  • Kontrolltiltak: Målet er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Tiltak vil være urinprøver og meldeplikt, f. eks. oppmøte på avtalt sted eller pålagt telefonkontakt med barneverntjenesten.

I høringsnotatet foreslås det også å senke beviskravet for pålagt tilsyn i hjemmet. I dag kan tilsyn først pålegges når de strenge vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede. Høyre-Frp-regjeringen mener det er viktig at barnevernet får mulighet til å iverksette tilsyn i hjemmet før situasjonen er blitt så alvorlig at omsorgsovertakelse er nødvendig.