- Dette er en utmerket anledning til å anerkjenne den utrolig viktige og gode jobben våre soldater gjør, både ute og hjemme. Mange er ute i internasjonale operasjoner. Vi er fortsatt tungt til stede i Afghanistan. Vi har spesialsoldatene våre i Kabul, og Telemark bataljon driver politimentorering, sier Øyvind Halleraker.

- Vi kommer til å være tungt til stede lenge framover. Fortsatt vil norske soldater risikere livet på oppdrag i Afghanistan. Det krever vår oppmerksomhet, det krever ressurser og det krever tilpasning. Perioden vi nå går inn i – med et forventet presidentvalg i Afghanistan våren 2014 og tilhørende rivalisering, maktbruk og uro – kommer til å bli krevende. Forsvarsministeren har signalisert støtte til en eventuell videreføring av norske militære oppdrag utover 2014, det har vår fulle støtte her i Stortinget, legger han til.

Han synes det er gledelig å registrere den anerkjennende omtale Norske soldater stadig blir til del fra allierte og ledende kommandoenheter for oppdrag ute.

- Enten det nå gjelder Afghanistan, Adenbukta eller andre steder. Det er svært hyggelig og betryggende at vi har høy standard og moral i blant våre soldater. Noen har dessverre måttet bøte med det mest verdifulle, sitt liv, - andre har fått skader for livet. Derfor er det bra at Regjeringen nå har fått på plass et forutsigbart og anstendig opplegg for våre veteraner, sier Halleraker.

2014 blir et viktig år med nye omstillinger i Forsvaret. Særlig i Luftforsvaret – etter langtidsplanen.

- Kampflyanskaffelsen starter for alvor, og det er heldigvis noe hele Stortinget har gitt sin tilslutning til. Våre satsinger i forsvarsbudsjettet for 2014 utover Stoltenberg-regjeringens budsjettforslag, inneholder blant annet økning til Kystvakten(flere seilingsdøgn) med 13.8 mill, videre 7 mill til Heimevernet innsatstyrker (flere øvingsdøgn) og en erkjennelse av Marinejegerkommandoens utvidete rolle i Nasjonal terrorberedskap med en fast post på 8,5 mill., sier Halleraker.

Regjeringen vil også styrke beredskapen og sikre Norges ressurser i nordområdene.

- I forsvarsbudsjettet for 2014 viser de borgerlige en prioritering for økt operativ evne og styrket beredskap ved økninger og omprioriteringer med konkrete tiltak til 30 millioner. I dagens globaliserte verden er truslene uoversiktlig og grenseoverskridende. Truslene kan befinne seg langt unna Norge, men allikevel true norske interesser både hjemme og ute. Et best mulig forsvar av norske interesser forutsetter derfor god beredskap og god situasjonsforståelse, sier Regina Nargis Alexandrova (H).

- Nordområdene er blant Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområder, og har gått fra å være et sikkerhetspolitisk spenningsområde til et energi- og næringspolitisk kraftsentrum. Områdene er av stor betydning for Norge, og norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse bør derfor synliggjøres ytterligere. Det er viktig at vi sikrer Forsvaret god situasjonsforståelse og høy operativ evne i nord. Tilstrekkelige midler til faktisk å seile i nord er avgjørende. De borgerlige partiene gir derfor nordområdene økt prioritet ved å øke antall patruljedøgn for kystvakta betraktelig, legger hun til.