Da Høyre inntok regjeringskontorene, lovet partiet å styrke tilbudet til mennesker som trenger pleie og omsorg. Mye er gjort allerede, blant annet gjennom å øke det statlige investeringstilskuddet til bygging og opprusting av heldøgns omsorgsplasser.

I regjeringens primærhelsemelding som snart legges frem, vil det bli lagt opp til en bred satsning på ansattes kompetanse.

- Flere rom og nye bygg er bra, men langt fra nok. Eldre på sykehjem har ofte mange ulike diagnoser samtidig. Da må helsetilbudet og pleien være særlig god, sier Solberg.

- Mange er demente. Da må tilbudet skape trygghet, forutsigbarhet og alle de gode øyeblikkene som er så verdifulle. Selv om ikke kroppen fungerer som før, så skal livet ha mening, fremhever Høyre-lederen.

- Skal vi oppnå dette, trenger vi enda mer kunnskap og kompetanse hos våre engasjerte ansatte i omsorgsektoren, poengterer hun.

Konkrete tiltak

Det foreslås en rekke konkrete tiltak i meldingen.

Vi vil gå gjennom grunnutdanningene og videreutdanning for sykepleiere for å sikre at studentene lærer det de trenger.

  • Et pilotprosjekt med nasjonal deleksamen i sykepleierutdanningen.
  • En egen handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling.
  • Gjeninnføring av kompetansekrav for de profesjoner som enhver kommune skal ha som et minimum.
  • Styrking av lederutdanningene for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Solberg legger i talen ikke skjul på hvor viktig hun synes det er å kunne gi eldre et godt tilbud.

- Det er stor forskjell på et sykehjem hvor maten kommer nesten urørt tilbake til kjøkkenet, og et sykehjem hvor det spises godt. Det er forskjell på et sykehjem som roter med medisinene, eller som medisinerer altfor mye, og et sykehjem med gode rutiner og alternativer til medisinering. Det er forskjell på et sykehjem hvor eldre bare venter på å dø, og et sykehjem hvor eldre har et liv med innhold og mening. Den forskjellen er det ledelsen og de ansatte som utgjør, sier hun.

Skaper pasientenes helsetjeneste

Regjeringen jobber imidlertid også med å bedre spesialisthelsetjenesten. En viktig oppgave er å skape pasientenes helsetjeneste.

- I Høyre gikk vi til valg på etablering av det vi kaller pakkeforløp i kreftbehandlingen, sier Solberg.

Og det er allerede etablert for brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft fra 1. januar. Fra 1. mai kommer pakkeforløp for ti nye kreftformer, og fra 1. september ytterligere 14 nye kreftformer.

- Vi har i alle helseregionene bygget opp diagnosesentre innen kreft for raskt å starte arbeidet med å finne riktig diagnose. Nå etablerer vi også et diagnosesenter for muskel- og utmattelsestilstander med uklare årsaker. Dette er et eksempel på en pasientgruppe som har sittet nederst ved det helsepolitiske bordet. Jeg er opptatt av at også disse pasientene må tas på alvor. Statuslidelsene prioriteres av seg selv. Derfor krever det politisk lederskap å sikre at mennesker med psykiske lidelser, rus, muskel- og utmattelsestilstander prioriteres i vår helsetjeneste, sier hun.

Solberg forteller at regjeringen vil levere en opptrappingsplan på rusfeltet.

- Denne pasientgruppen har vært underprioritert for lenge. Tro meg: Det vil endre seg. I årets budsjett foreslo vi 400 millioner kroner mer til rus, psykisk helse og lavterskel tilbud på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Jeg kan varsle at regjeringen, som et ledd i opptrappingsplanen, vil foreslå ytterligere 400 millioner kroner til rusfeltet i kommunene i 2016, sier hun.

Høyres kommunikasjonsavdeling, pressetelefon 47 46 69 10

Gå til landsmøtesiden her