Regjeringen tetter viktige hull i dagens sosiale sikkerhetsnett og foreslår å styrke tiltak for personer med funksjonsnedsettelser slik at de lettere kan delta i arbeidsliv og dagligliv.

- Vi gjør det nå mulig at funksjonshemmede kan ha med seg assistent i arbeidet, i tillegg finansierer regjeringen teknologi for å få talegjenkjenningsprogrammer på data på norsk, sier Kambe.

Nærmere om de enkelte forslagene:

Utvikling av talegjenkjenningsprogram på norsk

Regjeringen foreslår å bevilge 13 millioner kroner til utvikling av talegjenkjenning på norsk. Teknologien gjør det mulig å styre datamaskiner og diktere tekst ved hjelp av tale, og vil kunne være til stor nytte for mange mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Talegjenkjenning vil kunne fungere som et hjelpemiddel blant annet for personer med muskel- og skjelettlidelser, og vil også være til nytte for elever med lese- og skrivevansker. Videre vil teknologien kunne brukes til teksting av direktesendte TV-programmer, noe som vil kunne være til stor nytte for døve og hørselshemmede. Teknologien finnes i dag tilgjengelig på engelsk, men ikke på norsk. Den foreslåtte bevilgningen til utvikling av talegjenkjenning på norsk vil lyses ut i åpen anbudskonkurranse.

Styrking av tolketjenesten

Regjeringen foreslår å styrke tolketjenesten i Arbeids- og velferdsetaten for å gjøre prøveordningen med arbeidsplasstolk permanent, og for at tolketjenesten skal kunne drive systematisk opplæring av kommunale ledsagere for døvblinde.

Folketrygden gir rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde i situasjoner der dette er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen i arbeidslivet eller dagliglivet. Det er imidlertid kommunene som har ansvar for å tilby personlig assistanse og praktisk bistand i dagliglivet. Regjeringen foreslår å bevilge 4,9 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten for at tolketjenesten skal kunne drive mer systematisk opplæring av kommunale ledsagere for døvblinde.

Det ble i 2007 igangsatt en prøveordning med arbeidsplasstolking i regi av hjelpemiddelsentralene. Formålet med tiltaket er å hindre at døve og hørselshemmede arbeidstakere faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende tilgang til tolking. Regjeringen foreslår nå å gjøre ordningen permanent, og bevilgningen styrkes med 5,5 millioner kroner

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Regjeringen foreslår å styrke ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet. Gjennom forslaget økes bevilgningen med 4 millioner kroner for å sikre at nye brukere som oppfyller inngangsvilkårene kan tas inn i ordningen.

Ordningen innebærer at en lønnet assistent bistår den enkelte funksjonshemmede med hjelp til praktiske gjøremål i arbeidssituasjonen. Funksjonsassistanse kan gis til yrkesaktive personer som har omfattende fysiske funksjonsnedsettelser, og til blinde og sterkt svaksynte.

Les flere saker fra arbeids- og sosialdepartementet her.