Initiativ fra Rana og Bodø
Utgangspunktet for møtet var et initiativ på nyåret fra Ranaordfører Kai Henriksen og Bodøordfører Ole Henrik Hjartøy, om å komme sammen og uforpliktende diskutere muligheter for samarbeid kommunene i mellom. Utfordringen var ikke viljen til å møtes, men å finne et tidspunkt som passet for alle. Mandag 19. mars møttes de seks ordførerne i Tromsø og ordførerne - O6 - skal møtes igjen 24.6 under festspillene i Harstad.

Representerer hele landsdelen
De 6 største kommunene er hver i sær viktige drivkrefter i landsdelen og sine regioner, et tett samarbeid vil derfor kunne styrke landsdelen. Målet er å spille en rolle for en positiv utvikling for hele landsdelen, skriver ordførerne i en egen pressemelding.

De seks byene representerer alene om lag halvparten av befolkningen i de tre fylkene. Det er viktig for oss å få frem at arbeidet til O6 kommer hele landsdelen til gode, sier ordfører i Alta Laila Davidsen.

"Samarbeide der vi kan"
Landsdelens samlede politiske gjennomslagskraft avhenger av evnen til å opptre samlet og i felleskap arbeide for de sakene som tjener Nord-Norge i sin helhet. Flyplassutbygginger og veisatsing er to tema som ble gjenstand for mye diskusjon under O6s første møte. Begge områder med store utfordringer hvor landsdelen har mye å kjempe sammen om.

Det er mye som skjer i nord fremover. Vi har bare sett starten på olje, gass og mineralutvinningen som kommer til å være viktig for hele landet fremover. Vi må finne gode løsninger på de felles utfordringene vi møter for å lykkes i det arbeidet, samt dele våre erfaringer, sier Davidsen.

Viktig infrastruktur
Vi kommer til å ha et særlig fokus på å bygge ut infrastrukturen. Skal landsdelen bidra med vekst og verdiskaping må det satses på utbygging av infrastruktur. Hvis ikke vil vi ikke klare å ta i bruk de ressursene og mulighetene som ligger der, sier Davidsen.

O6 kommer også til å ta opp andre saker som det nå nedlagte landsdelsutvalget har tatt opp, som Hurtigruta, arbeidsgiveravgift, ordninger i tiltakssonen, samerettsutvalget med mer.

Nesten ren Høyreklubb
Høyre sitter med ordføreren i fem av de seks byene i O6. Kun Harstad, representert ved Marianne Bremnes fra Arbeiderpartiet, er styrt av andre.