Kjære Susanne Kaluza

Takk for ditt åpne brev. Takk også for ditt engasjement i en vanskelig sak der flere hensyn må ivaretas.

I Høyre har vi delt din bekymring for konsekvensene av fastlegers reservasjonsmulighet fordi kvinnens og pasientens rett til tjenester er det viktigste hensynet. Vi har derfor tidligere vært i mot dette.

For oss er det viktig å understreke at vi aldri vil gå med på å begrense kvinnes rett og mulighet til å bestemme over egen kropp. Ordningen som vi har blitt enige medFremskrittspartiet og Kristelig Folkepartiom, skal både ivareta kvinnens rett til helsetjenester og samtidig vise respekt for enkelte legers samvittighet.

Etter at Legeforeningen i sommer ble enige om å støtte en form for reservasjonsmulighet - lokalt vurdert, og uten at det går på bekostning av pasientene - talte det for at også vi vurderte om det var mulig å finne en god løsning. Det tror vi det er.Lokale hensyn betyr i praksis at det i noen kommuner og områder er lite realistisk at det er aktuelt å innvilge noen leger reservasjonsrett, fordi det vil gå på bekostning av pasientenes tilgang til tjenester. Da unngår man situasjonen med 15-åringen som nevnes i brevet.

Åpenhet om dette må innebære at både kommuner som utsteder fastlegehjemler, og pasienter som velger fastlege, skal vite hva de kan forvente av en lege. Det betyr at ingen skal måtte oppleve å bli avvist av legen etter å ha åpnet seg om den vanskelige situasjon det kan være å ønske seg en abort. Informasjonen om leger som har brukt reservasjonsmuligheten skalvære åpen og tilgjengelig. Både for de som allerede har en fastlege og de som velger en ny.

Leger står daglig oppe i situasjoner som innebærer store etiske dilemmaer. Tunge hensyn kan veie på begge sider. Regelverket må imidlertid være entydig, og slå fast hva en pasient harrett på. Det må ha forrang. Reservasjonsmuligheten skal kun omfatte spørsmål om liv og død.Jeg tror man kan forene hensynet til pasientenes tilgang på helsetjenester, og respekt for enkeltlegers moralske reservasjoner. Det klarer man i reservasjonsmuligheten for åutføreabort - en ordning du selv beskriver som god. Jeg tror vi vil klare det samme for henvisninger.

Som mor vet jeg hvordan det er å være i situasjonen før, tidlig og underveis i svangerskapet med alle de følelsene og uvissheten dette innebærer. Ibrevet skriver du at en kvinnes kropp er hennes, og valget bør være hennes. Det er jeg helt enig i. Høyre skal derfor sørge for at dette hensynet ivaretas. Svaret på spørsmålet du avslutter med blir derfor at Høyre ikke ønsker en innskrenkning i kvinners tilgang til og rett til assistert befruktning, abort eller prevensjon.

Med beste hilsen,

Linda Hofstad Helleland