Kort fortalt

  • Høyre stiller med over 9000 kandidater i kommunevalget 2011. I spalten "Dagens Kandidat" vil du få muligheten til å bli kjent med noen av dem.

Navn: Ismail Mohamed

Alder: 39

Kommune: Trondheim

Hvorfor er Høyre ditt parti:
Jeg mener høyre er et mangfoldig parti. Det er ikke bare et parti for rike personer, men et parti for alle som ønsker å bygge samfunnet på tilliten til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til- og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Som Høyre mener jeg at mangfold og ulikhet er en god kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Innvandring bidrar til å utvikle samfunnet i en positiv retning. Men det betinger en god integrering og at de som kommer hit ønsker denne integreringen og respekterer norske lover.

Hva er de viktigste sakene for deg i valgkampen?
1) God integrering som skaper gjensidig respekt, toleranse for andres kultur og religion, samt likestilling mellom kjønnene.
2) En skole tilpasset hver enkelt elev, slik at våre barn får en best mulig opplæring uavhengig om den er offentlig eller privat.
3) Fri idrett for alle som er rusfrie, kulturtilbud til ungdom både i sentrum og i bydelene.
4) En verdig eldreomsorg.

Høyre i Trondheim

Trygge lokalsamfunn