På Civitas frokostmøte "Kan sykehus styres?" spør arrangøren hva problemene i helsetjenesten skyldes.

Høyres nestleder og helsepolitiske talsmann Bent Høie mener noen av utfordringene i dagens helsetjenesten kan løses ved å endre måten vi styrer sykehusene på. - Vi må la sykehusene lokalt få mer makt, og så må vi avslutte svarte-per-spillet som foregår med de regionale helseforetakene, sier Høie.

I dette innlegget beskriver Høie hvordan Høyre vil styre sykehusene:

Slik vil Høyre styre sykehusene
Det er nå ti år siden staten overtok ansvaret for sykehusene og resten av spesialisthelsetjenesten. Det var riktig. Da ansvaret var delt på 19 fylkeskommuner, var det for lite samordning av funksjoner, ulikt helsetilbud i ulike deler av landet og et svarteperspill om ansvar. Alt dette har forbedret seg etter staten tok det overordnede ansvaret. Men det er allikevel utfordringer.

Oppdelingen i fire helseregioner(RHF) med stor makt har ført til at det fortsatt er ulikhet i hvordan den nasjonale helsepolitikken tolkes og utføres i landsdelene. Selv om Helse- og omsorgsministeren har det konstitusjonelle ansvaret for helsevesenet og må svare for det i Stortinget, henvises det ofte til RHFene sine beslutninger. Dermed er det fortsatt et svarteperspill om ansvar. Det ser vi ikke minst i riksrevisjonens rapport om eierstyringen i forbindelse med OUS.

Det har skjedd store endringer i sykehusstruktur og innhold i helsetjenesten. Det er en utvikling som vil fortsette. Helse er imidlertid politikk. Befolkningen reagerer derfor med rette på at viktige endringer blir gjort, uten at de kan stille folkevalgte til ansvar. Den ansvarlige helseministeren viser til foretaksstyrene, mens regjeringspartienes stortingsrepresentanter står på plenen og demonstrer.

De lokale sykehusstyrene (HF) opplever at de er styres i detalj av det regionale nivået. Fjernstyringen krever mye byråkrati. Leder sitter langt vekke fra de som arbeider med pasientene.

Høyre mener derfor at det også er behov for å gjøre endringer i dagens organisering. Ikke som berører de enkelte sykehusene og ansatte direkte, men i den overordnede styringen. Vi vil gjøre to hovedendringer.

Det første og viktigste er å etablere en operativ nasjonal helse- og sykehusplan. Den skal inneholde blant annet minimumskrav til hvilke nøkkelfunksjoner som må være i de ulike sykehustypene og landsdelene. Kvalitetskrav. Sikre en nasjonal samordning av viktige funksjoner, for eksempel IKT infrastruktur. Oversikt og prioritering over større investeringer og behov for nye sykehus.

Planen skal utarbeides etter faglige innspill, i samarbeid med lokale myndigheter og de berørte sykehusene. Til slutt skal den vedtas av Stortinget. Det vil oppveie det demokratiske underskuddet som er i dagens modell og plassere det politiske ansvaret.

Det andre er å avvikle de regionale helseforetakene. Det er i overkant av 20 sykehus i Norge (HF). Vi ønsker å gjøre dem mer selvstendige og desentralisere ressurser og makt fra de regionale helseforetakene til disse styrene og lederne lokalt.

Når Stortinget har trukket opp rammene gjennom en nasjonal helse- og sykehusplan, vil sykehusene(HF) drive virksomheten innenfor denne. Da vil en få mer nærhet mellom de som jobber med pasientene og lederne. Det som sykepleierne og legene beskriver som «glavalag» mellom dem og de som bestemmer vil forsvinne.

Mange av dem som er kritiske til Høyres løsning er veldig opptatt av hva vi skal erstatte de regionale helseforetakene med. Som om det er naturgitt at en må ha et selvstendig nivå mellom Helse- og omsorgsdepartementet og det enkelte Helseforetak. Jeg mener det er feil. Hele poenget er nettopp å ha forvaltning helt frem til en møter styrelederen i sykehuset. Slik en har det for eksempel i universitet og høgskolesektoren. En har ikke et eget universitet og sykehusdirektorat, og Høyre vil heller ikke at et sykehusdirektorat. Det vil imidlertid kreve at deler av den ledelses og planleggingskompetansen som i dag er i de regionale helseforetakene, blir en del av Helse- og omsorgsdepartementet. Men det betyr ikke at denne nødvendigvis må flyttes til Oslo. Tvert imot. Det finnes gode grunner til at den skal være lokaliset regionalt. Det vil ivareta lokal kunnskap og nærhet til sykehusene. Høyre mener at nasjonale funksjoner kan plasseres andre steder enn Oslo. For eksempel et nasjonalt helse IKT-foretak.

Uansett vil god lokal og nasjonal ledelse være viktigst. En god ledelse kan kompensere for dårlige styringssystemer, men det finnes ikke det systemet som er så bra at det ikke kan ødelegges av dårlig ledelse.

Her kan du lese hva Ukesavisen Ledelse mener om Høyres modell.