Det må innføres nasjonale minimumsstandarder for hva ulike typer sykehus skal inneholde av tilbud og kompetanse. Byråkrati og rapportering må reduseres.

Høyre og regjeringen legger i 2015 frem en nasjonal helse- og sykehusplan. Den skal inneholde blant annet minimumskrav til hvilke nøkkelfunksjoner som må være i de ulike sykehustypene og landsdelene. Planen er viktig for å sikre en nasjonal samordning i de ulike sykehustypene og landsdelene, og viktige funksjoner, for eksempel IKT-infrastruktur. Planen må gi oversikt og prioritering over større investeringer og behov for nye sykehus.

Planen skal utarbeides etter faglige innspill, i samarbeid med lokale myndigheter og sykehusene, og vedtas av Stortinget. I en helsetjeneste der kvalitet og trygghet settes i sentrum, og demografi og teknologi er i endring, vil ikke struktur og lokalisering av helsetilbud kunne være hugget i stein. Høyre mener disse avgjørelsene skal påvirkes av demokratiet, og tas av Stortinget.

Det er i overkant av 20 sykehus (HF) i Norge. Høyre ønsker å gjøre dem mer selvstendige. Når Stortinget har trukket opp rammene gjennom en nasjonal helse- og sykehusplan, kan sykehusene (HF) drive virksomheten innenfor denne, og de regionale helseforetakene kan avvikles. Dette vil innebære mer ansvar til de lokale foretakene.

Høyres løsninger:

 • legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en bedre nasjonal styring av helsepolitikken, samtidig som sykehusene får større frihet og ansvar innenfor rammene av en nasjonal helse- og sykehusplan
 • styrke kvalitetsarbeidet i sykehusene, gjennomføre kvalitetsundersøkelser og fremme en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget
 • styrke pasienters og pårørendes rettigheter og innføre fast kontaktlege i spesialisthelsetjenesten
 • utvide antall hjemler for avtalespesialister
 • etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser
 • øke ISF-andelen og utrede en forbedret finansieringsmodell for akuttbehandling, forskning og utdanning i den offentlige helsetjenesten, jf samarbeidsavtalen
 • innføre fritt behandlingsvalg. Ordningen innføres først for rus og psykisk helsevern og evalueres, jf samarbeidsavtalen
 • øke kjøpet av private helsetjenester for å redusere helsekøene, jf samarbeidspartiene
 • etablere tverrfaglige diagnosesentre i alle helseregioner, som gir raskere diagnostisering ved mistanke om kreft og andre alvorlige sykdommer
 • styrke kreftbehandlingen ved å innføre en regel om oppstart av diagnostisering i løpet av 48 timer, innføre pakkeforløp og gjøre forløpstider juridisk bindende i pasientrettighetsloven
 • supplere den nasjonale strategien på kreftområdet med en plan for arbeidet
 • opprette et eget selskap for bygging og drift av helsebygg
 • styrke den medisinske forskningen, spesielt knyttet til alvorlige sykdommer og forebygging av livsstilssykdommer som i dag har et dårlig behandlingstilbud
 • redusere byråkratiet for å frigjøre mer tid og kapasitet til pasientbehandling
 • sørge for et IKT-system som sikrer at alle sykehus kan kommunisere elektronisk og etablere en egen finansieringsordning for investeringene
 • bedre tilgangen til helseopplysninger og helsetjenester via en pasientvennlig helseportal på nett
 • raskere ta i bruk nye legemidler og nye behandlingsmetoder i Norge
 • etablere en ordning med farmasøytstyrt resept for å gjøre det enklere å få kjøpt vanlige legemidler på apotek
 • etablere et nordisk samarbeid om avanserte behandlingsmetoder som sikrer at Norden raskt kan utvikle og ta i bruk ny kunnskap
 • etablere én journal per innbygger for å sikre bedre samhandling. Pasienten skal ha råderett over egne helseopplysninger og sikres et godt personvern
 • videreutvikle «Minhelse»-portalen til å bli en sikker og brukervennlig kanal for digital kontakt med helsevesenet. Portalen må gi tilgang til kvalitetssikret informasjon som kan styrke pasientenes mestring av egen helse
 • etablere en 48-timers frist for oppstart av diagnostikk ved mistanke om kreftsykdom

Har du spørsmål til Høyre om sykehus og spesialhelsetjenesten som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.