Bekymringsmeldinger henlegges feilaktig, undersøkelser gjennomføres uten at barnevernet snakker med barnet eller drar på hjemmebesøk, og tiltak evalueres ikke.

Riksrevisjonen avdekker også at departementet ikke har sikret seg nødvendig styringsinformasjon, og at manglende satsing på forskning gjør at vi har for lite kunnskap om hvordan hjelpetiltak virker.

- Riksrevisjonens rapport bekrefter dessverre at norsk barnevern er i en systemkrise, sier Linda Hofstad Helleland fra Høyre.

- Taperne er de utsatte barna som står uten reell rettssikkerhet.

Riksrevisjonens funn tegner det samme bildet som gårsdagens Rambøll-rapport og Helsetilsynets tilsynsmelding. Kommunene har for liten kapasitet og for små fagmiljøer, Bufetat gir ikke kommunene nødvendig hjelp, og regjeringen mangler kunnskap og styringsinformasjon. Resultatet er lovbrudd og systemsvikt i ni av ti undersøkte kommuner. Fjorårets KOSTRA-tall viser at det ble nesten 1.000 flere fristbrudd i 2011, bare 22 kommuner klarte å undersøke alle saker i løpet av tre måneder.

Helleland mener funnene tydelig viser at regjeringens løsning med å øke bevilgningene ikke er tilstrekkelig for å bedre situasjonen i barnevernet.

- Regjeringen har hatt det overordnede ansvaret for barnevernet siden 2005. I disse snart syv årene har vi hatt fem ulike statsråder, og alle konstruktive forslag fra opposisjonen er konsekvent nedstemt. Helleland synes det er trist at regjeringen ikke har villet ta i mot opposisjonens forslag til systemforbedringer, og viser til Høyres forslag om lavterskel klageordning, bedre ettervern og gjennomgang av tilsynsordningen, og Venstres forslag om kompetanseheving i barnevernet.

- For barna som trenger hjelp spiller det ingen rolle hvilket parti som foreslår systemforbedringer, de trenger hjelp nå, sier Helleland, som mener barnevernet er en for viktig sak til å la det gå partipolitikk i spørsmålet.