Les hele den politiske plattformen her. eller klikk på vedlegget nederst på siden.

- Jeg er glad for at vi nå får en regjering som tar fatt på de store oppgavene framover, sier Erna Solberg.

Høyre-FrP-regjeringen har meislet ut åtte hovedprosjekter for å gjøre Norge mer robust. Den politiske plattformen inneholder en rekke enkeltsaker, men det viktigste er hvilke hovedprosjekter som skal peke ut retningen for å gjøre samfunnet bedre for hver enkelt.

Konkurransekraft for norske arbeidsplasser:Regjeringen vil løfte konkurransekraften for næringslivet i fastlands-Norge, slik at det skapes flere trygge arbeidsplasser og slik at finansieringen av velferdsordningene blir sterkere. Det viktigste er en trygg økonomisk politikk. Vi legger handlingsregelen til grunn. Hvor langt regjeringen kommer med de politiske målene avhenger av det økonomiske handlingsrommet.

En enklere hverdag for folk flest:Høyre-FrP-regjeringen vil gi enkeltmennesket større frihet til å styre sitt eget liv uten innblanding fra politikere og byråkrater. Vi vil forenkle lover og regler, og fjerne særnorske forbud og påbud. Vi skal legge til rette for private og frivillige initiativ, og slippe til flere også innenfor velferdstjenestene, styrke frivilligheten, ta i bruk mer IKT og øke gjennomføringskraften.

Kunnskap gir muligheter for alle:Høyre-FrP-regjeringen vil realisere kunnskapssamfunnet. Arbeidet starter med å løfte kunnskapen i skolen. En god skole er over tid det viktigste verktøyet vi har til å fornye Norge, og skape sosial mobilitet. Et godt utdanningssystem og nyskapende forskning er viktig for å skape en konkurranseevne i internasjonal klasse.

Regjeringen vil bygge landet:For å gi gode velferdstjenester og sikre konkurransekraften trenger vi effektiv infrastruktur med høy kvalitet.Høyre-FrP-regjeringen vil derfor ha en stor satsing på samferdsel, og ta i bruk nye virkemiddel for å bygge raskere.Bedre vei og bane vil skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner.En sterk kollektivsatsing der staten tar en større del av kostnaden, vil gjøre at byene kan vokse mens klimagassutslippene går ned.

Trygghet i hverdagen og styrket beredskap:Trygghet er viktig for den grunnleggende friheten til hver enkelt. Gjørv-kommisjonens rapport og politistudien har påvist alvorlige mangler. Høyre-FrP-regjeringen vil derfor øke innsatsen for å styrke sikkerhet og beredskap.

Et velferdsløft for eldre og syke:Gode velferdstjenester er grunnleggende for det norske samfunnet, og gir mennesker en ny sjanse og nye muligheter. For å sikre tryggheten for gode helse- og omsorgstjenester skal Høyre-FrP-regjeringen styrke pasientenes rettigheter ved å la mennesker velge mellom ledig kapasitet i det offentlige, private og ideelle aktører.

Et sterkere sosialt sikkerhetsnett:Vårt godt utbygde sikkerhetsnett har noen hull vi må tette. Høyre-FrP-regjeringen vil sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Vi skal gi voksne som har manglende grunnleggende ferdigheter innenfor lesing og skriving, muligheten til å tette disse hullene. Tilbudet innen rus og psykisk helse må styrkes. Og vi skal gi barn i barnevernets omsorg og ungdom under rusbehandling er godt og individuelt tilpasset utdanningstilbud.

Levende lokaldemokrati:Høyre-FrP-regjeringen vil ha større og mer robuste kommuner for å overlate større oppgaver til lokaldemokratier, med høyere kvalitet på dem. Derfor skal vi gjennomføre en kommunereform, og begrense Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte.