Høyre er opptatt av en mer effektiv bistandspolitikk som skaper varig endring. Derfor er det positivt at regjeringens mål er å innta en global lederrolle i arbeidet med utdanning, i sær når det gjelder jenters rett til utdanning.

- Ved å tilføre 50 millioner til Global Partnership for Education (GPE) har regjeringen vist en slik vilje til lederskap på området, sier utenrikspolitisk talsperson Øyvind Halleraker (H).

Jenters utdanning

- Jeg er særlig glad for at utdanningsbistanden – som var blitt redusert igjennom de to siste Stortingsperiodene, nå har blitt reist til å være et tydelig satsingsområde innen norsk utviklingspolitikk, sier Sylvi Graham (H), som også er svært fornøyd med at regjeringen nå har som mål at Norge skal ta internasjonalt lederskap i kampen for å styrke jenters utdanning.

- Dette synes, både i styrkingen av midler til UNICEf og til Global Partnership for Education. Denne regjeringen har med dette budsjettforslaget tydelig vist hvilken retning vi heretter vil gå når det gjelder jenter og utdanning. Vi har øket Norges bidrag til det globale partnerskapet for utdanning (GPE) med 20%. Det er en tydelig beskjed!, legger hun til.

Hjelp til selvhjelp

Regjeringen følger dermed opp Sundvolden-plattformen, som sier at regjeringen skal prioritere jenters utdanning i fattige land og ta en global lederrolle i arbeidet med utdanning for alle.

- På verdensbasis er det nå 97 jenter per 100 gutter i grunnskole. Det betyr at det ikke er langt igjen før tusenårsmålene er oppnådd. Men, det er ikke noen grunn til å ta hvileskjær!For det er faktisk hele 10% av verdens barn som ikke har et skoletilbud melder UNICEF.Det er også grunn til å se dette i sammenheng med konfliktområdene i verden og vår humanitære bistand, for 50% av de barna som ikke går på skole i verden i dag, de bor i konfliktområder, sier Graham.

Samarbeidspartienes utviklingsbudsjett er på 1 % av BNP og langt større enn det budsjettet den Rød-Grønne regjeringen la fram så sent som for 2013. I fem av syv år har de rødgrønne vært under 1 prosent.

-Utviklingspolitikken skal bidra til økt demokratisering, realisering av menneskerettighetene og at folk skal kunne arbeide seg varig ut av fattigdom.Slik som det gamle ordtaket om at det ikke vil være langvarig hjelp i å gi folk en fisk – de må lære å fiske! Idet lys, er jeg glad for at vi med dette budsjettet øker kapitaltilskuddet til Norfund, statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland med 50 millioner kroner, sier Sylvi Graham.

Satser på næringsutvikling

- Vi mener at Norge skal være en troverdig og tillitsskapende aktør i arbeidet for mer demokratisk solidaritet. En utenrikspolitikk bygd på et forpliktende internasjonalt samarbeid sikrer at hovedlinjene i norsk utenriks- og utviklingspolitikk befestes.Vi vil at Norge skal være en aktiv bidragsyter og deltaker i FN, NATO og andre internasjonale organisasjoner, og ikke minst føre en offensiv Europapolitikk med mål om økt medvirkning og påvirkning gjennom EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Vimener samtidig at Norge, i tett samarbeid med andre land, skal ta et større ansvar for å oppnå varige resultater i utviklingspolitikken, sier Halleraker.

I den sammenheng er økt satsning på næringsutvikling i utviklingsland viktig.

- Målsettingene om bærekraftig utvikling og langsiktig bekjempelse av fattigdom forutsetter en betydelig styrking av næringslivets vekstkraft i utviklingslandene. Det må etableres tusenvis av nye, lønnsomme bedrifter som øker verdiskaping, produktivitet og sysselsetting. Dette vil bidra til å skape en bred samfunnsutvikling og inkludere alle lag i befolkningen. Regjeringen øker også støtten til næringsutvikling i fattige land med 15 millioner kroner, til 219 millioner kroner, sier Halleraker.

- Med ekstratilskuddet på 50 millioner kroner blir det totale kapitaltilskuddet til Norfund neste år i overkant av 1,2 milliarder kroner. Gjennom å øke kapitalen til Norfund bruker vi bistandsmidler smart til å investere raskt i lønnsomme prosjekter og etablerer gode og trygge arbeidsplasser, og et næringsliv som skaper utvikling i fattige land, sier Halleraker.