- Det offentlige helsevesenet er bærebjelken i helse-Norge. Budsjettet vi skal vedta er tidenes største styrking av offentlige sykehus med 2,7 mrd kroner totalt. Vi lovet velgerne å ta alle gode krefter i bruk for å få helsekøene ned. Det gjør vi, med 300 millioner mer til økt kjøp hos ideelle og private, sier helsepolitisk talsperson Tone W Trøen (H).

- Det handler om viktige langtidsplasser for behandling av rusavhengighet, det handler om økt kapasitet for psykisk helsehjelp, det handler om flere rehabiliteringsplasser og det handler om kjøp av MR fra private røntgeninstitutt. Alt for å sette pasienten i sentrum og for å redusere belastningen mange nå opplever ved å måtte vente i lang kø. Vi vet alle hva ventetid i helsevesenet kan bety. Det truer pasientens livskvalitet og skaper stor utrygghet både for pasient og pårørende, påpeker Trøen.

Den gylne regel

Det er fortsatt noen pasientgrupper som defineres svakere enn andre i den offentlige helsedebatten, spesielt de rusavhengige og de med psykiske lidelser.

- Jeg er glad for at regjeringen står for en tydelig kursendring med sosial profil og i budsjettet prioriterer mer til de som trenger det mest. Med målrettede tiltak, sier Trøen, og sikter først og fremst til gjeninnføringen av den gylne regel om større vekst innenfor rus og psykisk helse hver for seg enn somatikken, og ved å innføre fritt behandlingsvalg.

- Åsette mennesker i lange køer er noe av det mest uverdige vi gjør. Åsette disse pasientene på vent, kan også være livstruende. I tillegg til tydelig styrking av rus og psykisk helse i spesialisthelsetjenesten, gjeninnfører vi øremerkingen av de kommunale rusmidlene med 343 millioner kroner, sier Trøen.

Regjeringen bevilger 20 millioner mer til frivillige tiltak innenfor rus og 16 millioner til psykisk helse i kommunene.

- Det gir håp for mange som i dag har prosjekter som sårt trenger finansiering eller som står på trappene med spennende, nye tiltak, påpeker Trøen.

Valgfrihet

Helsevesenet er langt mer enn kun spesialisthelsetjenesten. De aller fleste får helsebehov dekket lokalt i kommuner, enten gjennom helsestasjonsvirksomheten, fastlegeordningen eller gjennom de ulike institusjonstjenestene.

- Vi gikk til valg på økt kvalitet og valgfrihet – også i omsorgstjenestene. Vi leverer ved å bevilge 92,3 millioner mer, slik at tilskuddsrammen for heldøgns omsorgsplasser kan øke fra 2000 til 2500 i 2014. Til tross for at Stoltenberg-regjeringen forsøkte å fremstille at de var i rute med utbygging av antallet plasser, er jo fasiten en helt annen. Det er langt igjen til målet – og samtidig øker behovet, sier Trøen.

- Vi vet at for å styrke kvaliteten i omsorgen, trenger vi et betydelig kompetanseløft. En enstemmig komite er enig i dette, men det er regjeringspartiene med støtte av KrF og Venstre som legger mer penger inn i potten til kommunene. Igjen viser vi ved handling og prioritering at vi leverer. Flere skal få kunne gå fra å være ufaglærte til faglærte. Det er givende for den enkelte helsearbeider, men også en viktig styrking av kvalitet i omsorgen, legger hun til.

Et bedre helsevesen

Regjeringen har også fulgt opp sine tidligere løfter om å bevilge penger til å fremme økt kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom. Dette er to millioner kroner til kompetanseutvikling, som vil bety mye for alvorlig syke barn og deres pårørende.

- Mye er bra i det norske helsevesen, både i spesialisthelsetjenesten og i omsorgen ute i kommunene. Som sykepleier selv kjenner jeg til litt av de oppgaver de står ovenfor, og jeg vet også at vi har potensial til å få et enda bedre helsevesen, sier Trøen.

- Velgerne kan ha full tillit til at regjeringen har startet opp det viktige arbeidet med å skape et sterkere sosialt nettverk og et helsevesen som er pasientenes helsevesen – med rask og kompetent hjelp. Først og fremst handler det om å gjøre det vi sa vi skulle gjøre – og jeg er glad for at velgerne kan ha tillit til oss på det. Vi lovet å satse på kvalitet og valgfrihet i helsevesenet – og vi lovet å prioritere mer til de som trenger det aller mest. Med dette budsjettet gjør vi det vi sa vi skulle gjøre, sier Trøen.