Resolusjon 4 fra resolusjonskomiteen - vedtatt

Hvert år utsettes mellom 75.000 og 150.000 mennesker i Norge for vold i nære relasjoner, de fleste er kvinner. Dette gjør vold i nære relasjoner til et folkehelseproblem. Høyres landsmøte mener forebyggende tiltak mot vold og overgrep må prioriteres. Det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevern, helsesøster, skole, barnehage og politi må styrkes. Kompetansen om, og innsatsen mot, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner og menn må styrkes i alle ledd. Det må satse på krisesentrene, overgrepsmottakene, barnehusene og SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep). Barn og voksne som er utsatt for vold eller overgrep skal møte et hjelpeapparat som arbeider raskt, kompetent og som er tilgjengelig over hele landet.

Høyre vil at:

• Overgrepsmottakene må organiseres slik at både barn og voksne som er utsatt for vold og overgrep får nødvendig hjelp og sikring av bevis i tide.

• Endringene i politidistriktsstrukturen må styrke kompetansen og innsatsen mot vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner og menn.

• Helseforetakene må sørge for at kompetanse på rettsmedisinske undersøkelser av barn er tilgjengelig i hele landet.

• Barn skal ikke vente på dommeravhør, men prioriteres høyest.