- Høyre mener det i krisepakken må vedtas tiltak som er målrettet mot fiskerinæringen. Norske fiskere opplever nå at omsetningen svikter på grunn av kredittmangel. For å få omsetningen i gang og for å sikre eksporten mener Høyre at følgende tiltak må på plass:

  • Innovasjon Norges fullmakt til å gi garantier for lån til realinvesteringer og driftskapital må økes til 700 mill. kroner.
  • Det må bevilges 25 mill. kroner til markedsføringstiltak som skal øremerkes sjømatnæringen.
  • Det må bevilges 10 mill. kroner til føringstilskudd.
  • Innovasjon Norge bør kunne øke statens risikoandel inntil 75 % i den akutte krisesituasjonen.
  • De økte rammene til GIEK må benyttes slik at staten forsikrer seg om at de dekker opp bortfall av reassuranse.
  • Den eksisterende Eksportfinansordningen må endres slik at eksport av fisk kommer inn under ordningen.


- Høyre mener det er uakseptabelt at Statsråd Helga Pedersen ikke har kommet med noen innrømmelser knyttet til næringens situasjon, sier Jan Tore Sanner.

- Høyre har i dag skrevet til Statsminister Jens Stoltenberg og bedt om at han tar initiativ ovenfor Regjeringspartiene for å få på plass tiltak for fiskerinæringen. Høyre håper dette kan bidra til den nødvendige avklaring og stabilitet.