For å lykkes med dette må vi satse mer på tidlig innsats i skolen og sørge for at alle elever får tilpasset opplæring. Læreren er den viktigste ressursen for barnas læring, og det er viktig at lærerne har kompetanse til å fange opp elever i faresonen og sette inn tiltak for å hjelpe dem.

Høyre har også foreslått at PP-tjenesten må ha et tettere samarbeid med skolen, slik at den kan bistå lærere for å kunne hjelpe elever på best mulig måte.

Høyre vil forsterke sikkerhetsnettet for voksne med lese- og skrivevansker. Flere må få hjelp til å innfri retten til grunnopplæring. På den måten vil færre oppleve å falle utenfor arbeidslivet, og flere vil kunne bidra i tråd med egne evner og ønsker.

Regjeringen vil styrke rettighetene til elever med lese- og skrivevansker. I forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2014 ble det derfor besluttet å gjeninnføre stønaden til PC og annet utstyr fra NAV Hjelpemiddelsentral til skoleelever med lese- og skrivevansker. Ordningen videreføres i 2015. Det er i dag mange elever som ikke fullfører videregående opplæring og en årsak til frafall fra videregående skole er lese- og skrivevansker. Derfor mener Høyre det er viktig at disse elevene får dekket nødvendig datautstyr.

Høyres løsninger:

  • fange opp elever som har behov for hjelp, så tidlig som mulig
  • sørge for at lærere har kompetanse til å hjelpe elever med lese- og skrivevansker og dyskalkuli
  • videreføre tilskuddet til PC for dyslektikere

Har du spørsmål til Høyre om lese- og skrivevansker som du ikke fikk svar på i denne artikkelen? Send en e-post med ditt spørsmål til politikk@hoyre.no.