- Bærekraftig utvikling av byene og byregionene er avgjørende for at vi skal kunne løse de globale klimautfordringene og de lokale miljøutfordringene. Den klart største utslippskilden i norske byer er transportsektoren. Kommuner og fylkeskommuner har en stor mulighet til å påvirke miljøet gjennom å bruke sin innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste. Trondheim Høyre er et lokallag som viser vei, sier Nikolai Astrup, miljøpolitisk talsmann i Høyre.

I budsjettforliket ble det bestemt at naturgass mister avgiftsfritaket. Dermed blir grønn biogass konkurransedyktig. Trondheim Høyre har nå programfestet at byens 200 bybusser, som i dag bruker fossil gass, skal over på biogass så snart det er praktisk mulig.

- Som lokalpolitiker er det viktig å omsette stortingsvedtak i praktisk politikk. Trondheim Høyre har vært en lokal pådriver for at Trondheim skal bli grønnere. Dette er ett av flere programpunkt som vil ta Trondheim i grønn retning, sier Trondheim Høyres leder Henrik Kierulf.

Daglig leder i Biokraft AS, Håvard Wollan, lover at de skal stille opp og uttalte til Adresseavisen fredag 9. januar at de nå skal bygge Skandinavias største produksjonsanlegg for flytende biogass ved Norske Skog på Skogn.

- Det er viktig det som er gjort fra regjeringens side. Det er lagt en biogasstrategi for det som skal skje fremover, og avgiftsharmoniseringen vil virke forløsende på markedet. Vi merket umiddelbart en holdningsendring hos involverte aktører. Nå skal vi bygge første byggetrinn på Skogn. Leveranser derfra kommer i andre halvår 2016, sa Håvard Wollan til Adresseavisen.

- God byutvikling forutsetter samarbeid mellom ulike offentlige aktører og næringsliv. Det har vi fått til i Trondheim, avslutter Nikolai Astrup.