- Dette er et globalt problem, som dersom det ikke løses, vil kunne stoppe moderne kirurgi og kreftmedisin, og sørge for at infeksjonssykdommer igjen blir en vanlig dødårsak. Ikke ulikt klimasaken, trenger vi en overordnet tverssektoriell strategi for å møte denne utfordringen. Jeg mener dette problemet ikke kan løses i helsevesenet alene, men på tvers av flere sektorer. Derfor er det viktig med en tverrfaglig tilnærming, sier Sveinung Stensland som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Regjeringen har vedtatt at det i løpet av første halvår av 2015 skal lages en nasjonal tverrsektoriell strategi mot antibiotikaresistens. Dette er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Hensikten med å lage en slik strategi, er å gi en retning for det videre arbeidet mot antibiotikaresistens, og skal ha minst ett overordnet, målbart mål for hver sektor. Strategien skal sees i sammenheng med det arbeidet som nå pågår i Verdens helseorganisasjon med å utarbeide en global handlingsplan mot antibiotikaresistens.

- Det er veldig bra at vi møter antibiotikatrusselen på bred front. Men kanskje viktigst av alt er å jobbe med holdninger blant foreldre, helsepersonell, innen forskning og industrivirksomhet. Jeg vil blant annet trekke frem at det må være en prioritert oppgave å arbeide for høy vaksinedekning i befolkningen, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg må vi sørge for at retningslinjene for forskrivning av antibotika blir etterlevd. Det er et lederansvar å få retningslinjene implementert i helsetjenestene, men de enkelte lege har også ansvar for sin forskrivningspraksis. Vi kan vedta hva vi vil, men om ikke legene følges opp i praksis, er vi like langt, sier Stensland.