STORRESOLUSJON B

Norge er et land med store muligheter. Vi har en åpen økonomi, en høyt utdannet befolkning, store naturressurser og levestandard i verdenstoppen. Grunnlaget for vår felles velferd er den verdiskapingen som skjer i alle deler av landet.

Norge trenger fagutdannede både nå og i fremtiden. Mange bedrifter ønsker å ta inn lærlinger, men slik situasjonen er i dag vegrer bedriftene seg pga. kostnadene det medfører.

Verdier må skapes før de kan deles. For å styrke vår konkurransekraft trenger Norge i årene som kommer en tydeligere satsing på de viktigste tiltakene som kan skape vekst og velferd. Derfor er det et sterkt behov for flere vekstfremmende skattelettelser, raskere utbygging av vei og bane, samt en kraftfull satsing på kunnskap, forskning og innovasjon.

En trygg arbeidsplass å gå til er viktig for den enkelte. Arbeid gir sosial tilhørighet, økonomisk selvstendighet og dermed frihet for mennesker og familier. Et sterkt norsk næringsliv gir Norge flere ben å stå på i fremtiden. Trygge arbeidsplasser og et mangfoldig næringsliv er derfor selve fundamentet for vårt nåværende og fremtidige velferdssamfunn.

For å stimulere til verdiskaping i hele landet trengs langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Næringsutviklingen som ligger til grunn for arbeidsplassene krever gode planprosesser, konkurransedyktige skatte- og avgiftsvilkår og tilgang på kapital. Næringslivet er avhengig av å få sine varer og tjenester raskt, enkelt og billig frem til markedene til en lav kostnad. Derfor er en effektiv infrastruktur en forutsetning for konkurransekraft og trygge arbeidsplasser i hele landet.

Vi har sett tendenser til en todeling av norsk økonomi, der bedrifter tilknyttet olje- og gassektoren har hatt kraftig vekst. Dette har gitt et meget sterkt bidrag til norsk velstandsøkning de siste årene. Utviklingen har imidlertid også gjort Norge sårbart fordi mange bedrifter som konkurrerer i andre og mer tradisjonelle eksportmarkeder sliter og legger ned eller flytter ut av landet.

I en åpen økonomi som den norske er det viktig at konkurranseutsatte næringer er i stand til hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Siden 2005 har veksten i produktiviteten i fastlandsøkonomien vært svakere enn veksten i reallønningene. For Høyre er det en prioritert politisk målsetning å løfte konkurransekraften for næringslivet i Fastlands-Norge.

Sterkere privat eierskap er særlig viktig i distriktene der det er relativt sett få statlige arbeidsplasser. Privat kapital har vært avgjørende for fremveksten av verdensledende klynger som i dag er viktig for norsk verdiskaping, og privat kapital har vært en driver for nyskaping og innovasjon i mange bransjer.

Fastlands-Norge har store verneområder der reiseliv og besøksnæring med tilleggsnæringer kan gi trygge lokale arbeidsplasser. En reell bruk-vern-basert forvaltning er en forutsetning for å ta ut verdiskapingspotensialet.

Nordnorsk næringsliv og næringsutvikling i Nord -Norge er preget av eksportrettede næringer. Sjømat, energi, mineral og reiseliv er alle næringer i sterk konkurranse med aktører som er etablert i land med lavere kostnadsnivå. En økt og målrettet satsing på kompetanseutvikling, fremtidens infrastruktur og finansielle verktøy vil være avgjørende for at landsdelen skal kunne realisere sitt betydelige potensial når det gjelder næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser.

Høyre vil:

• Øke bevilgningene for å bygge ut vei og jernbane raskere og mer helhetlig.

• Arbeide for en fortsatt styrking av lærlingestilskuddet.

• Rendyrke Innovasjon Norge som næringspolitisk virkemiddel i hele Norge.

• Redusere bedriftsbeskatningen for å legge til rette for flere investeringer i nye arbeidsplasser.

• Trappe ned formuesskatten og på sikt fjerne den for å styrke bedriftenes tilgang på privat kapital og fjerne konkurranseulempen for norskeide arbeidsplasser.

• Gjennomgå og forbedre de skattemessige avskrivningsreglene for å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig.

• Ha en sterk satsing på næringsrettet forskning og innovasjon.

• Vurdere stipendordninger for kommersialisering av forskning.

• Forenkle lover og regler for å redusere næringslivets kostnader ved pålagte administrative byrder.

• Forenkle plan- og bygningsloven med sikte på å gjøre prosessene raskere og mindre kostnadskrevende.

• Styrke Brukerstyrt Innovasjonsarena og SkatteFunn-ordningen videre.

• Tilrettelegge for et mer inkluderende arbeidsliv hvor flere kan ta i bruk sin arbeidsevne.

• Arbeide for god rekruttering til landbruksnæring gjennom enklere regler for fradeling, fjerning av boplikt på landbrukseiendommer og odelslov, men opprettholde driveplikten.

• Vurdere innføring av et ROT-fradrag for å flytte svart arbeid til den regulerte økonomien.