I et oppslag i BT i dag skriver avisen at regjeringen vil kartlegge barn uten foreldrenes samtykke. Bakgrunnen er et lovforslaget som har vært på høring som har som formål å presisere at barnehagene skal arbeide med dokumentasjon og vurdering for å tilrettelegge for hver enkelt. Det innebærer ingen konkrete forslag om omfang eller hvilke metoder barnehagen skal benytte i dokumentasjons- og vurderingsarbeidet.

- En eventuell kartlegging vil det være de ansatte i barnehagen som har ansvar for å gjennomføre i praksis, og informasjonen skal ikke samles inn av hverken lokale eller nasjonale myndigheter, slik som det for eksempel er med de nasjonale prøvene i skolen, sier Røe Isaksen.

Dagens regelverk om dokumentasjon og vurdering i barnehagen er utydelig og mangelfullt.

- Det har vært nødvendig med en klargjøring av barnehagenes rolle. Det er barnehageeiers ansvar å sikre at alle barnehagebarn får et tilpasset tilbud, og at de som har særskilte utfordringer fanges opp og får den oppfølgingen de har behov for. Derfor har vi sendt på høring forslag på endringer som tydeliggjør hva de ansatte i barnehagen har mulighet til å gjøre for å hjelpe hvert enkelt barn. Lovforslaget som er sendt på høring innebærer imidlertidig ingen konkrete forslag om omfang eller hvilke metoder barnehagen skal benytte i dokumentasjons- og vurderingsarbeidet, sier Røe Isaksen.

Han understreker at regjeringen er opptatt av å ivareta foreldrenes rettigheter og personvernet til hver enkelt barn.

- Dagens regelverk er klart: Foreldrene skal ha rett til innsyn og de må gi samtykke dersom informasjon om barnet skal ut av barnehagen, for eksempel til skolen. Dette er det ikke aktuelt for oss å endre på.

Kunnskapsdepartementet skal nå vurdere høringsuttalelsene som er kommet inn i denne saken nøye før de fremmer et forslag.

- Vi jobber nå videre med saken blant annet for å rydde opp noen uklarheter som er kommet frem i høringsrunden, og for å være sikre på at barns personvern og foreldrenes rettigheter blir godt ivaretatt. Det viktigste er at barn har en trygg hverdag i barnehagen, og at de får den tilpasset oppfølgingen de fortjener, sier kunnskapsministeren.