Det sa Erling Lae, Høyres 2. nestleder, under landsmøtet i dag.

- Om vi ikke ser enkeltmennesket, konstrueres karikaturer av grupper. Det skaper unødvendige konflikter og nører opp om mistillit i samfunnet. De færreste innvandrere passer inn i bildet vi har av kategorien "innvandrere". Kategorier må ikke skygge for menneskene som plasseres i dem.

Integrering er et av hovedtemaene på Høyres landsmøte i år. Erling Lae redgjorde for arbeidsutvalgets forslag til integreringsresolusjon.

- Integrering handler om å slippe frem enkeltmennesket. I et godt samfunn må motsetninger mellom grupper bygges ned. Det sikres best gjennom å gi enkeltmennesket frihet og muligheter.

Høyres viktigste bidrag i integreringsdebatten handler om å understreke at individet har både rettigheter og plikter. Ytterpunktene i integreringsdebatten glemmer ofte det ene, og undergraver dermed begge.

Høyre har i hele partiets eksistens arbeidet for å bygge broer der vi har sett mistillit, å forlike motsetninger og bidra til et samfunn bygget på tillit og fellesskap.

Likhet kan aldri bli det endelige målet for et samfunn, fordi det undergraver frihet, individualitet og menneskers selvstendighet.

Norskkunnskaper er en nøkkel til vellykket integrering. Derfor vil vi stille krav om norskopplæring for å motta sosialhjelp.

Vi skal stille krav om aktivitet og arbeid til innvandrere, men gjennom anonyme jobbsøknader kan vi også se om vi kan dempe den diskrimineringen vi vet mange av dem utsettes for. Midlertidige ansettelser senker terskelen for å gi folk en sjanse.

I resolusjonen integreringsutvalget jeg ledet har utarbeidet vektlegger vi alt dette. Men, uansett hvor mye politikk vi vedtar må vi huske at integrering handler om hvordan vi som mennesker lever sammen i et samfunn. Det handler om holdninger, tillit og anstendighet. Der har både majoritet og minoritet et ansvar politikere aldri kan ta for dem.

Integreringspolitikk er komplisert. Men to verdier må ligge til grunn om vi skal lykkes. De ene handler om personlig ansvar. Det andre handler om toleranse.

Dette er kjerneverdier for Høyre. Derfor har vi den beste integreringspolitikken, sa Erling Lae.