Kommisjonsuttalelse E -Trygge lokalsamfunn

Et åpent, mangfoldig og inkluderende samfunn forutsetter vern og sikring av innbyggernes rett til liv, frihet og eiendom. Dette er staten og myndighetenes kjerneoppgaver. Sviktes disse, uthules den demokratiske rettsstatens fundament.

Et trygt samfunn starter med trygge nærmiljøer. All kriminalitet som krenker enkeltmennesker, må bekjempes. Dette gjelder alvorlige lovbrudd, som fysisk og psykisk vold i familien, kriminalitet på gaten, i skolen og på arbeidsplassen. Derfor vil Høyre at alle alvorlige lovbrudd skal etterforskes og påtales, slik at man ikke skaper lovløse rom i offentligheten.

En god skole, trygge familier og gode bomiljøer er viktige for å hindre at unge havner i en kriminell løpebane. Høyre mener det er viktig å skape muligheter for alle til å klare seg selv og skape et godt liv for seg og sine. Derfor må kriminalitetsbekjempelse ses i sammenheng med en skole som gir barn og unge muligheter gjennom kunnskap, en sosialpolitikk som behandler og hjelper mennesker tilbake i samfunnet, og en arbeids- og næringspolitikk som gir muligheter for alle.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnets og borgernes sikkerhet er den viktigste av statens kjerneoppgaver.

Sårbarheten i samfunnet er ikke statisk. Risiko- og trusselbildet samfunnet står overfor er bredt og sammensatt. Dagens utfordringer er ikke nødvendigvis morgendagens utfordringer. Manglende koordinering og helhetlig oversikt kan føre til at samfunnet ikke er godt nok rustet til å håndtere alvorlige hendelser. Samfunnets sikkerhet og beredskap ivaretas av mange forskjellige etater. En rekke ulike aktører har ansvar og oppgaver, avhengig av hendelsen karakter.

Høyre mener:

• Kommunenes rolle som beredskapsaktør må vektlegges i arbeidet med kommunenes oppgaver og størrelse.

Trygge lokalsamfunn

Målt i antall anmeldte lovbrudd har kriminaliteten det siste tiåret vært fallende. Samtidig er kriminaliteten blitt mer organisert, mobil, kompleks og grenseløs. Den er i økende grad knyttet til nettverk som samarbeider på tvers av nasjonalitet, etnisitet, og kulturell tilhørighet. Vi ser også en økning i de digitale truslene mot Norge. Det er avdekket at myndighetsorganer og bedrifter har vært utsatt for gjentatte og målrettede nettverksoperasjoner. Dette stiller politiet overfor andre utfordringer i dag enn for få år siden.

Politiet må få frigjort mer tid til operativt politiarbeid. Digitale verktøy som håndholdte terminaler for å skrive ut gebyrer og forenklede forelegg, samt motta anmeldelser, er gode eksempler som bør tas i bruk så snart som mulig.

Høyre vil skape trygge og trivelige lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Nærvær av mennesker og mer synlig politi skaper trivsel og trygghet. Politiet har en viktig rolle som trygghetsskaper i lokalsamfunnet. Sundvollen-erklæringen fastslår at den forebyggende innsatsen til politiet skal styrkes. For at resultatene skal bli så gode som mulig, er det viktig at kriminalitetsforebyggende tiltak målrettes. Kunnskapen om forebygging må økes, både i politiet og andre offentlige etater. Barn og unge i risikogrupper må gis tettere oppfølging av politiet i tett samarbeid med barnevern, oppsøkende ungdomstjeneste, ungdomspsykiatrien og skolen. Slik økes sannsynligheten for at flest mulig får den hjelp og støtte de trenger for å unngå kriminalitet og uønsket adferd.

Sundvolden-erklæringen fastslår at den forebyggende innsatsen skal styrkes. For at resultatene skal bli så gode som mulig, er det viktig at kriminalitetsforebyggende tiltak målrettes. Kunnskapen om forebygging må økes, både i politiet og andre offentlige etater. Barn og unge i risikogrupper må gis tettere oppfølging. Slik økes sannsynligheten for at flest mulig får den hjelp og støtte de trenger for å unngå kriminalitet og uønsket adferd.

Høyre mener:

• Styrke lokalpolitiets evne til å møte fremtidige krav til responstid, samt høy kvalitet i polititjenestene i tråd med publikums behov

• Godt forebyggende arbeid og tidlig identifisering av risikoutsatt ungdom krever tett samarbeid mellom kommunale tjenester, spesialhelsetjenesten og politiet.

• Lokalmiljøenes rolle i det forebyggende arbeidet må styrkes.

• Det forventes at kommunene etablerer politiråd og SLT-samarbeid

• Det må utarbeides veiledere til kommuner, politiet og andre etater som er aktører innen forebyggende arbeid.