De fleste rituelle omskjæringer skjer i dag utenfor helsetjenesten. I dag vet ikke myndighetene om inngrepet blir utført forsvarlig, og med nødvendig smertelindring.

Det er i dag ingen land som forbyr omskjæring av guttebarn. Et forbud vil, slik regjeringen ser det, kunne føre til enda større helserisiko for småbarn, fordi foreldre kan vegre seg fra å søke øyeblikkelig hjelp ved komplikasjoner, om inngrepet allikevel utføres.

- Alternativet, sier Høie, er at dette foregår i uordnete former, med økt risiko for guttene som blir omskåret. Det viktigste for meg er å hindre at dette utføres av ukyndige personer. Det vil vi unngå med regjeringens forslag.

Forrige uke ble det offentliggjort en tilsynssak fra Helsetilsynet hvor en lege fikk en formell advarsel etter å ha utført et omskjæringsinngrep på oppdrag som medførte at pasienten omkom.

Helse- og omsorgsministeren har varslet at departementet vil fremme en lovproposisjon for Stortinget snart, som legger opp til at rituell omskjæring av gutter skal utføres i spesialisthelsetjenesten. Dette er også i tråd med forrige regjerings anbefaling fra 2012.

Forslaget skal sikre at inngrep utføres på en forsvarlig måte av kompetent personell. Foreldre vil få god informasjon og mulighet for oppfølging etter inngrepet. Et lett tilgjengelig offentlig tilbud vil være med på å hindre at barn utsettes for helsefare. Høie presiserer at fagfolkene må vurdere hvilken type smertelindring som egner seg i hvert enkelt tilfelle.

Helse- og omsorgsministeren sier han ikke er fremmed for at det kan gjøres avtaler med private klinikker som utfører inngrepet, men understreker at det offentlige må ha ansvaret, for å sikre forsvarlighet.

- Åtillate leger å reservere seg mot å utføre omskjæring blir ikke aktuelt, sier helse- og omsorgsministeren. Han håper imidlertid sykehusene vil ta hensyn til leger med motforestillinger mot inngrepet, og finner løsninger for å ivareta dem og likevel tilby tjenesten.

Et forslag til regulering av rituell omskjæring av gutter var på høring i 2011. Det var da ikke et tema om inngrepet skal forbys eller ikke. Et flertall av høringsinstansene støttet da en lovregulering.