Av Gunnar Gundersen, stortingsrepresentantog næringspolitisktalsmann for Høyre (publisert i DN torsdag)

Både Bokhandlerforeningenog Forleggerforeningener såre fornøyde medavtalen de har fremforhandlet,og mener den både vil legge tilrette for å bevare og utviklenorsk språk og samtidig stimulereinnovasjon og konkurranse.

Når man begge målsetningereller bør forslaget somligger der justeres?Politisk sett er det skuffendeat det presenteres en avtalesom for de fleste formål er enblåkopi av den forrige avtalen.Man kunne åpenbart ha gåttlenger i å øke tilgjengelighetenav litteratur for lesernegjennom for eksempel å gledenorske forbrukere med en noeøkt rabattsats eller ved åbegrense fastpris til kun ågjelde en periode for hverboktittel.

Forbrukerrådets uttalelsei et innlegg i denne avis29. mars om at norske bokkjøperehar lite å glede seg over,viser dette tydelig. Men først ogfremst er det dypt problematiskfor oss med regjeringsmaktat bokavtalen konkurransepolitisksett går i feil retning.

Konkurransetilsynet har uttaltat dette forslaget til avtale ermer skadelig for konkurransenenn den vi har hatt. Avtalensåpning for at konkurrenter skalkunne utveksle informasjonom priser og marginer i etbransjeråd, er ut ifra et konkurranseperspektivprovoserende.

Jeg leser Konkurransetilsynetsuttalelse nærmest som et varselom lovbrudd om denne mulighetenblir utnyttet.Bransjerådet får dermed ensvært sentral rolle. Det er daogså meget problematisk atforslaget til bokavtale forutsetterat det kun er avtalepartenesom skal være med i bransjerådet.

Jeg tror avtaleparteneher lett kan ha skaffet seg selvmye bråk om de ikke omgjørdette og slipper andre til.I lys av de meget sterke reaksjoneneskulle jeg ønskebokbransjen vil se på avtalenpå nytt. Jeg kan ikke forskuttereutfallet av regjeringensbeslutning i denne saken. Defleste innser at en form forregulering bør være tilstede.

Det politiske landskap er i såmåte klart. Det er særlig litteraturpolitiskehensyn i et litespråkmarked som er avgjørendefor dette. Men det som ersikkert er at bokbransjen harsørget for at det ikke blir enenkel avgjørelse regjeringenmå ta, og er bransjen smart børde respondere på de konkurransepolitiskereaksjonene somer kommet ved å foreta noenjusteringer.