Faktanotat om prosjekt UngJobb Haugesund

Tilbudet er tiltenkt ungdom i alderen 18 – 25 år som faller utenfor ordinære ordninger som

Jobb, skolegang, lærlinge-ordninger, fritidstilbud etc. I dag lever om lag ca 100 personer i aldersgruppen 18 – 25 år i Haugesund av sosialstønad. Dette skal UngJobb Haugesund gjøre noe med. Målet er å bistå de unge til å komme tilbake til skolebenken eller direkte i lønnet arbeid.

UngJobb Haugesund er et samarbeidsprosjekt mellom Haugesund kommune, NAV Rogaland Fotballklubben Haugesund og AS Haugaland Industri.

Prosjektet starter tidlig høsten 2012. Det vil bli tatt inn grupper av 12 personer og varigheten er 6 måneder. I løpet av denne tiden skal ungdommene få prøve seg i arbeid hos FKH, TVH, Idrettsenheten og Bygg- og vedlikeholdsenheten i Haugesund kommune. Mot slutten av perioden skal ungdommene jobbe i ordinære bedrifter, fortrinnsvis hos en av samarbeidspartnerne (sponsorene) til FKH.

Hvorfor vil dette samarbeidet gi resultater?

AS Haugaland Industri (HI) er en arbeidsmarkedsbedrift med lang erfaring i å få folk videre ut i ordinær jobb. HI har lang erfaring med formidlingstiltak, samarbeid med næringslivet, få folk ut i jobb, sikre god oppfølging ut på arbeidsplasser samt lang erfaring i tverretatlig samarbeid. Verktøykassen som benyttes som HI tilfører prosjektet består av stort nettverk næringslivet, god kompetanse i tiltak og virkemidler i NAV, kunnskap om arbeidsmarkedet, jobbsøking, veiledning, formidling, samt kunnskap om utdanningssystemer. Hittil i har HI 80 % formidlingsresultat (8 av 10 personer som slutter i HI går direkte til ordinært arbeid med lønn).

Haugesund kommune har tatt et initiativ overfor Fotballklubben Haugesund (FKH) og HI med et ønske om å få til et tilbud til ungdom som ikke er på skole / arbeid. FKH er en anerkjent merkevare/klubb/organisasjon som har gjennomslag i store deler av befolkningen. FKH ønsker i fellesskap med HI å bruke engasjement og kompetanse i forhold til å bistå ungdom i en periode i livet hvor de trenger opplæring, motivasjon og veiledning for at de skal kunne komme tilbake til arbeid og eller selvfinansiert utdanning.

Fotball er en aktivitet som både samler og som gir positive opplevelser. Gjennom å koble kjennskap og muligheten til å ha et forhold til klubben FKH, kan det gi insentiver i forhold til ”å gå helhjertet” inn i et slikt tilbud som igjen kan gi en positiv utvikling for den enkelte. Mange unge har interesse av fotball og FKH som fotballklubb. Dette kan være en viktig bidragsyter i forhold til den enkeltes motivasjon til å komme i gang med skole eller arbeid. FKH kan få engasjert ungdom som kan være med å gjøre en god og samfunnsnyttig innsats for klubben. Samarbeidspartnere kan her også få god arbeidskraft samtidig som de er med på å bidra til et godt sosialt samfunnsarbeid.

Ta kontakt med Haugesund Høyre for mer informasjon.