Det får Svein Flåtten (H) til å spørre landbruks- og matministeren om følgende i spørretimen i dag (onsdag):

"Landbrukets Utredningskontor har lagt frem en rapport som viser at kornproduksjonen de siste 10 år er falt med i snitt 1 pst. i året. I den nylig vedtatte landbruksmeldingen er det fastsatt et mål om å øke produksjonen med 1 pst. årlig. Utviklingen og målene går i hver sin retning. Målene fremtrer som urealistiske i møtet med virkeligheten, en virkelighet som statsråden bør ha kjent til. Hvilke virkemidler tenker statsråden å bruke for å øke kornproduksjonen med 1 pst. i stedet for reduksjonen med 1 pst. årlig?"

Følg spørretimen på Stortinget her.