Dette skjer til tross for at utjevning har vært et av regjeringens hovedmål. - Nedslående, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner.

Hovedfunnene i rapporten, som er laget av Nordisk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU), ble presentert i Søndagsrevyen. Forskerne har fulgt utviklingen til 53.000 elever fra hele landet, og kartlagt forholdet mellom foreldrenes utdanning og lønn, og elevenes prestasjoner på skolen. Konkulsjonen er altså at skolen ikke utjevner sosiale forskjeller.

- Dette er den mest nedslående rapporten som er laget om norsk skole på mange år, sier Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre. Det positive er at dette er noe vi kan gjøre noe med.

Gode lærere er viktigst

Høyre har lenge understreket at læreren er skolens viktigste ressurs. Forskning har vist at elever med gode lærere utvikler seg tre ganger så raskt faglig som elever med dårlige lærere.
- Skal vi ha en skole som evner å løfte alle elever, uavhengig av sosial bakgrunn, så må vi altså satse på lærerne, påpeker Sanner.

- Kunnskapsministere fra SV har lagt frem 7 stortingsmeldinger hvor de peker på læreren som den viktigste innsatsfaktoren for å løfte elevene. Likevel skjer det ingenting. Høyre derimot vil ha en radikal opptrapping av midlene til etter- og videreutdanning av lærere, i tillegg til at vi vil styrke lærerutdanningen, sier Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne.


Høyre har en rekke ganger understreket behovet for å satse på lærerne. I valgkampen lanserte Erna Solberg en tiltakspakke for å styrke læreryrket.

Stortinget behandlet nylig stortingsmeldingen om ungdomsskolen. Da la Høyre frem flere forslag for å styrke læreryrket. De ble alle nedstemt av regjeringspartiene.

Høyre har tidligere fremmet følgende forslag:

- legge om lærerutdanningene til et 5-årig masterstudium med vekt på faglig fordypning og kombinasjon teori/praksis gjennom hele studiet
- øke gjennomføringstakten for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere ved landets ungdomsskoler
- fleksible gjennomføringsmodeller for PPU for å bidra til økt rekruttering til studiet
- stimulere til forsøk med en Lærer 2-ordning etter modell av Lektor 2-ordningen i videregående opplæring
- stimulere til rekrutteringstiltak som for eksempel ”Teach First”-programmet, for å bedre tilgangen av lærere med større faglig fordypning på ungdomstrinnet
- forsøk med felles rådgivningstjeneste for grunnskole og videregående opplæring for å sikre kunnskapsdeling og nødvendig kompetanse i tjenesten

Rapporten fra NIFU viser at Osloskolen synes å lykkes bedre med å kompensere for elevenes sosiale bakgrunn.

- Dette viser at Oslos målrettede arbeid med å rekruttere dyktige lærere har hatt en positiv effekt, avslutter Aspaker.