Av Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant for Høyre (publisert i VG 31. mars)

At landbrukspolitikken har vært iet blindspor mener jeg er godtbegrunnet. Under det rødgrønnestyret ble det totale jordbruksarealetredusert med 500.000 dekar.Kornarealet ble redusert med 11prosent og planteproduksjonenmed 7,5 prosent. Samtidig økteandelen leiejord fra 38 til 43prosent. Det ble lagt ned 9200bruk. Selvforsyningsgraden i 2013var på den laveste på flere tiår.

Pussig nok hevder røster fralandbruket likevel at politikkenfungerer. Vel, det er en drøyretorisk reise fra den rødgrønneregjeringens første landbruksministerRiis-Johansen uttalte athvert nedlagt bruk er et personlignederlag.

Jeg møter mange bønder somønsker endringer velkommen. Foreksempel betyr priskontrollen atunge som ønsker seg inn i næringenikke får muligheten, fordiutbudet av eiendommer blirmindre enn det ellers ville vært.

Det er heller ikke alle som tør åsatse i et yrke og i en eiendomder en ikke får høste frukteneved en eventuell overdragelse,fordi prisen er regulert. Åfjerneprisreguleringen vil også forbedrepantegrunnlaget, noesom er viktig i en næring somkrever tunge investeringer.Tilsvarende uheldige mekanismerser vi også ved andresider av landbrukspolitikken, ogdet er dette regjeringen vilendre.

Det er naturlig å se nærmerekonsesjonsgrenser og kvoter.Den raske befolkningsvekstenvil trolig fortsette og vi vil hapassert seks millioner innbyggereinnen 2030. Det betyrat det bør produseres mer mather i landet. Skal ikke eksisterendebønder få ta del i denneveksten? Bør svaret på øktetterspørselen etter kylling barevære at det kommer nye produsentertil, som alle byggerfjøs tilpasset etterspørselensom har vært? Vi må slutte åstyre via speilet. Det har jegmøtt mange bønder som mener.