Høyre er skuffet over at regjeringen ikke tar grep verken når det gjelder mulighetene for ny virksomhet i petroleumsnæringen, eller konkrete tiltak som visumregler slik at norske bedrifter ikke sakker akterut i konkurransen mot næringsliv fra EU.

- Lofoten og Vesterålen er identifisert som noen av de mest attraktive leteområdene på norsk sokkel. Regjeringen kan ikke ignorere mulighetene en åpning vil gi befolkningen i Nord-Norge, sier Ivar Kristiansen, Høyres stortingsrepresentant fra Nordland.

I tillegg har regjeringen i en årrekke løftet opp arbeidet med å forenkle grensepasseringene mellom Norge og Russland som noe av det viktigste i nordområdesatsingen. Likevel ser vi at lite skjer på norsk side.

- Høyre mener at visumreglene må gjennomgås og at det blir en skikkelig forenkling. Norsk næringsliv trenger enkle prosedyrer for multivisum likt det aktører i EU kan benytte, understreker Kristiansen.

En annen viktig forutsetning for å kunne utnytte de mulighetene som ligger i Russland som et stort nærmarked er bedre språkkunnskaper og kulturforståelse.

- Det er synd at regjeringen nå ikke benytter muligheten til å legge til rette for et russisk språkprogram i nord som kan løfte russiskkunnskapene i landsdelen og stimulere til enda tettere kontakt mellom folk og videreutvikle samhandelen mellom landene, sier Kristiansen.

Regjeringen skal ha ros for hvordan den har løftet Nordområdene med et internasjonalt fokus, men Høyre mener nå tiden er moden for å gå fra ord til konkret handling.