Regjeringen forventes ålegge frem en utredning av de ulike alternativene for lokalisering av hovedbase for de nye kampflyene i løpet av mars. Det er varslet at utredningen vil inneholde en vurdering av de tre alternativene: Bodø, Evenes og Ørland, og mulige kombinasjoner av disse. Det er ikke varslet noen konklusjon fra regjeringen i denne utredningen.

Utredningen skal deretter ut påhøring, før regjeringen etter planen skal levere et forslag til Stortinget i løpet av høsten 2010.

Høyre har ikke tatt stilling til hvilken løsning som bør velges.

Før saken blir lagt frem for Stortinget i høst, vil partiet innhente informasjon og gjennomføre en grundig prosess der alle involverte og interesserte parter blir hørt. En rekke faktorer påvirker basevalget. For Høyre vil Forsvarets behov, operative hensyn og økonomi veie tyngst.