- Vi har tillit til at familiene selv er best i stand til å vurdere hvordan permisjon, amming og arbeid best skal organiseres, fordi alle familier har ulike behov og alle barn er forskjellige, sier Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland.

Høyre og fedrekvoten

Høyres landsmøte har vedtatt at foreldrene fritt skal kunne dele permisjonen mellom seg, og det betyr at fedrekvoten skal fjernes. Regjeringen har utvidet fedrekvoten, og fra 1. juli 2011 er denne nå 12 uker. Disse ukene som er fedrekvote faller bort dersom ikke far tar dem ut. Idag er det ca en av fire fedre som ikke tar ut foreldrepermisjon overhodet. Kun 35 % av fedrene tok ut kvoten på 10 uker eller mer i 2010. Det betyr at en av fire barn mister 12 uker permisjon med foreldrene.

Høyre stemte for fedrekvoten på fire uker da den ble innført i 1993 og har stemt for flere av utvidelsene med bakgrunn i at vi mener det er viktig å få ett mer likestilt foreldreskap, hvor mor og far tar et likeverdig ansvar for familien. Høyre mener at fedrekvoten gjennom 18 år har ført til holdningsendringer, både i familiene og hos arbeidsgiverne. Fedres uttak av permisjonen i våre naboland viser at fedrene også der tar ut mer og mer av permisjonen.

- Vi mener at fedrekvoten i 2011 legger unødvendige hindringer i veien for småbarnsfamilienes mulighet til å organisere hverdagen etter egne behov og ønsker. Det er barnet og familiene som taper på fedrekvoten slik den er i dag da familien mister disse ukene om far av ulike årsaker ikke benytter seg av denne kvoten, sier Hofstad Helleland.

Fedre tar mer permisjon uten tvang

Undersøkelser viser at norske fedre tar ut stadig mer av foreldrepermisjonen enn de tilmålte ukene som er fedrekvote. Andelen har økt fra en av fem til nær en av fire. I Sverige er foreldrepermisjonen i utgangspunktet fordelt likt mellom mor og far, men 60 dager må tas ut av mor eller far. I 2002 tok fedrene ut 15, 5 % av den totale permisjonstiden, i 2010 tok de ut 23,1 %, tilsvarende ca 110 dager, altså nesten det dobbelte av de lovpålagte 60 dagene (Foräkringskassan). Økningen er på ca 1 % per år.

Danmark innførte fedrekvote på to uker i 1998 og da økte andelen fedre som tok permisjon fra 7- 24 prosent . Danmark fjernet kvoten i 2002. I 2009 tok over halvparten av danske fedre ut permisjon (barselorlov), i gjennomsnitt 36 dager. Altså to og en halv gang mer permisjon enn det kvoten en gang var. Tallene fra Danmark viser at fedrene ikke tar ut mindre permisjon selv om de ikke har en kvote. Også i Danmark tar fedrene ut mer og mer av permisjonen selv om danske fedre tar ut mindre enn andre nordiske land. Dette viser at fedre både tar, og vil ta ut, mer av permisjonen, uten at dette må detaljstyres av det offentlige med kvoteordninger.

- Det viktigste vi kan gjøre er å likestille mor og far i regelverket. Mor og far blir aldri likeverdige som omsorgspersoner dersom de ikke har de samme rettighetene ovenfor barnet. Derfor har Høyre fremmet forslag om å gjennomgå foreldrepermisjonsordningen for å gjøre den mer fleksibel og gi mor og far like rettigheter, sier Hofstad Helleland.

- Høyre vil gi folk mulighet til å leve gode familieliv. Foreldrepermisjonen handler først og fremst om å kunne gi trygg og god omsorg for det lille barnet. Da kan vi ikke ha en ordning som gjør at barnet taper tid med foreldrene, fordi hensynet til likestilling går foran barnet, avslutter Linda Hofstad Helleland.