I dagens utgave av VG kan man lese om de 88 løftebruddene til Stoltenberg-regjeringen.

Her er noen av de mest alvorlige:

LØFTEBRUDD NR 6 - SKRINLAGT:

Frister for behandling avstraffesaker.

LØFTEBRUDD NR. 13 - FATTIGDOM:

Redusere økonomiskeforskjeller og avskaffelse fattigdom:Det er fortsatt fattige i Norge, og diskutabeltom forskjellene er redusert. Antall bostedsløsehar økt.

LØFTEBRUDD NR. 14 - FORURENSING:

Begrense utslippav ikke-nedbrytbare miljøgifter ogklimagasser, og begrense luftforurensningen:Utslippene øker, ifølge SFT.

LØFTEBRUDD NR. 15 - UTSLIPPSKUTT:

Betydelige delerav Norges klimaforpliktelser fraKyoto skal tas nasjonalt: CO2-utslipp i Norgehar økt, så ikke i rute i forhold til nasjonaltkuttmål i Kyoto-perioden 2008–2012.

LØFTEBRUDD NR 27 - GRØNN BOM:

Innføre grønne sertifikaterfor ny fornybar energi. Dersomikke, skal andre virkemidler vurderes:Ikke grønne sertifikater, men andre virkemidler.

LØFTEBRUDD NR 39 - FRAFALL:

Styrke samarbeidetmellom ungdomsskole og videregåendeskole, for å hindre at elever slutter:Flere tiltak, men rundt 30 prosent slutter.

LØFTEBRUDD NR. 53 - FORSKNINGSMÅL:

Heve forskningsinnsatsenslik at Norge liggerpå 3 prosent av BNP: Ikke nådd.

LØFTEBRUDD NR. 65 - PROFESJONELT EIERSKAP:

Håndteringen av Aker-bråket kanneppe kalles profesjonell.LØFTEBRUDD NR. 77 - NYE REGIONER:

Skulle etablerenye og større regioner fra 2010.Droppet nye regioner.

LØFTEBRUDD NR. 78 - BEHANDLE FLERE, KORTE VENTETIDER:

Ventetidene ved sykehuseneøkte fra 2006 til 2008. Antall i behandlingskøvokste med over 30 000 fra 2006til utgangen av 2008.

LØFTEBRUDD NR. 84 - RUS:

Regjeringen lovte raskerehjelp til rusavhengige. Ventetideneved rustilbud har økt.